بافت آویز خرس | آموزش قلاب بافی

2021/02/19 0 By پارس بانو

آویز های بافتنی خیلی زیبا هستند و امروز قرار است آویز خرس قلاب بافی را آموزش دهیم .

شروع بافت آویز خرس قلاب بافی

اول باید شش تا هشت زنجیره زده .

سپس آخرین زنجیره را با بافت پایه کوتاه بهم وصل میکنیم .

۳ زنجیره میزنیم و داخل حلقه شکل گرفته شده را با دوازده تا چهارده پایه بلند پر کرده .

در اخر با بافت مخفی ، بافت این رج را به پایان رسانده .

در رج بعد ۳ زنجیره میبافیم و داخل هر پایه بلند قبلی ۲ پایه بلند زده و مثل رج ۱ به اتمام رسانده .

رج ۳ را با ۳ زنجیره شروع میکنیم ، داخل پایه بلند ۱ دو پایه بلند ببافید داخل بعدی یکی و به همین ترتیب ۱ در میان تا رج سوم هم پایان دهید .

رج ۴ را مانند رج ۳ ببافید .

رج ۵ : هیچ بافتی اضافه نمیکنیم ، ۱ پایه بلند روی هر پایه بلند بزنید . یک پنجم به آخر بافت مانده به تعداد پایه بلند ها زنجیره بزنید و با بافت مخفی به اول بافت رج متصل کنید تا این رج را پایان دهید .

سمت دیگر را تا آخر رج ۴ مانند قبلی ببافید . ۲ طرف را بهم بدوزید .

گوش ها را مانند برگ ببافید .

به ۲ سمت باز آویز بدوزید .

با قلاب برای بند آویز به اندازه دلخواه ببافید .