دسته: لباس با میل

بافت جودانه

By parsbano

رج اول یکی زیر یکی رو رج بعد جای دانه ها عوض میشود این دورج تکرار میشود .

بافت فنجانی

By parsbano

این بافت تعداد دانه ها باید ضریب ۴ بعلاوه ۱ باشد . رج اول سه دانه زیر یک دانه رو…

بافت نخودی تور

By parsbano

تعداد دانه ها ضریب چهار + یک میباشد رج اول همه دانه ها از رو بافته میشود رج دوم سه…

بافت حصیری

By parsbano

نوع اول : دانه ها ضریب چهار بعلاوه یک اول همه دانه ها از رو میباشد رج دوم ۳ دانه…