یک بافت مثلثی (بافت شطرنجی)

2020/06/30 0 By parsbano

۲۴ دانه سر انداخته بعد یک رج ساده بافته رج بعد دو دانه بافته بر میگردیم رج بعد ۳ دانه بافته دوباره بر میگردیم (در برگشت دانه ها بافته میشود) چهار دانه بافته و دوباره بر میگردیم تا به هشت دانه که رسیدیم بر نمیگردیم و دوباره با دودانه شروع میکنیم به همین صورت مثلث هایی با هشت دانه داریم .رج بعد رنگ را عوض کرده و از رو دوباره با دودانه شروع کرده تا به هشت دانه برسیم.

وبعد از لبه کار رج قبل هشت دانه گرفته و رج بعد این هشت دانه را میبافیم رج بعد هفت دانه از رو و دانه هشتم با دانه بعد یکی میشود بر میگردیم و همین هفت دانه را میبافیم رج بعد ۷ دانه بافته میشود و دوباره دانه هشتم با بعدی یکی میشود .این کار را ادامه داده تا هشت دانه کور شود و دوباره بتوانیم از لبه دانه بگیریم تا انتهای بافت به همین شکل میبافیم و هر رج میتوان رنگ را عوض کرد تا هر ردیف شطرنجی یک رنگ شود .