بافت موتیف مارپیچی برجسته ( برای کوسن )

2020/08/22 0 By پارس بانو

درود به شما امروز در خدمت شما هستیم با آموزش بافت موتیف مارپیچی برجسته برای کوسن ، البته این بستگی به خود شما دارد که از موتیفی که یاد میگیرید برای چه کاری استفاده کنید چرا که این موتیف برای بافتن روتختی – پادری – کوسن – لباس و پتو هم استفاده کنید .

همراه همیشگی پارس بانو باشید .

بافت موتیف مارپیچی برجسته چهار گوش

ما از نخ تریکو قلاب بافی برای بافت موتیف مارپیچی برجسته استفاده کردیم ولی شما میتوانید از کاموا برای بافتن استفاده کنید که خیلی تمیز و حرفه ای میشود .

شروع بافت موتیف مارپیچی

در ابتدا ۱ حلقه جادویی میزنیم  سپس ۲ زنجیره میبافیم و در حلقه هفتم پایه بلند میزنیم .

با گیره یا نوار ابتدای رج را نشانه گذاری میکنیم سپس نخ حلقه را میکشیم تا جمع شود.

دوپایه بلند برجسته روی زنجیره های رج اول از جلو میزنیم .

همه بافت پایه برجسته از رج ۲ به بعد از جلو خواهد بود .

چگونه پایه بلند برجسته از رو ببافیم؟

مانند این میشود .

دو پایه بلند برجسته از جلو روی هر پایه رج قبل تا پایان رج ببافید .

دانه ها به این شکل ۱۶ تا میشود .

نشانه را روی نخ بیاورید.

مانند گرد بافی  معمولی رج سوم در پایه اول دو پایه بلند برجسته و در بعدی یکی بافته میشود .

تا اتمام رج ، یکی در میان ۲ پایه در ۱ پایه بافته میشود و دانه ها بیست و چهار میشود .

رج ۴ دانه ها ۲ در میان افزوده میشود .

یعنی در پایه اول ۲ پایه بلند برجسته از جلو بافته میشود و در دومی و سومی هر کدام یکی و تکرار …

دانه ها ۳۲ می شود.

رج پایانی بافت موتیف مارپیچی برجسته

۱ پایه دوبل برجسته از جلو در پایه اول ، سه زنجیره و یک پایه دوبل برجسته از جلو میبافیم .

سپس در گره بعدی ۱ پایه دوبل برجسته از جلو میبافیم .

پنج پایه بلند برجسته میبافیم سپس یک پایه دوبل برجسته میزنیم .

در بعدی ۱ دوبل برجسته ، سه زنجیره و یک دوبل برجسته ، همین روال بافت را تا پایان رج تکرار میکنیم .

در اضلاع پنج پایه بلند برجسته و در گوشه ها دو پایه دوبل ، سه زنجیره و دو دوبل بافته میشود .

سپس ضلع آخر را سه پایه بلند برجسته میبافیم .

۱ پایه متوسط برجسته میبافییم .

۱ پایه کوتاه برجسته از جلو میبافیم

سپس به دوبل ابتدای رج با گره نامرئی وصل میکنیم .

نخ را گره میزنیم و میچینیم .

یک موتیف بافته شد.

برای متصل کردن موتیف ها به همدیگر ، رویه دو موتیف را روی هم قرار میدهیم .

باید پایه ها مقابل هم به طور دقیق قرار گیرند .

با قلاب حلقه پشتی هر یک از موتیف ها را به یکدیگر وصل میکنیم .

از دور حلقه قلاب را رد میکنیم و از سه حلقه نخ رد میکنیم .

پشت دو موتیف از یک نما

جلو موتیف از یک نما

شما میتوانید با توجه به سلیقه خود سایز و رنگ کوسن را تغییر دهید .