سبد تریکو سه رنگ

بافت سبد تریکو سه رنگ

2020/08/20 0 By پارس بانو

بافت سبد تریکو سه رنگ با گره پفکی یکی از درخواست های زیاد شما عزیزان است که امروز در پارس بانو آموزش آن را توضیح خواهیم داد، دقت کنید که در تریکو بافی حتما آموزش مقدماتی را یاد گرفته باشید . دوستان از این سبد ها میتوانید برای جای لوازم مختلفی استفاده کنید و این کاملا به خود شما بستگی دارد ، با ما همراه باشید .

آموزش سبد تریکو

باید برای بافت سبد تریکو ابتدا با گردبافی شروع کنیم.

۷پایه کوتاه در حلقه جادویی ببافید و سپس نخ را بکشید و سپس به اولین پایه بست بزنید .

یک زنجیره ببافید.

رج دوم : دو پایه کوتاه در هر گره میبافیم . (۱۴ پایه)

رج سوم : یکی در میان در یک پایه دو پایه میبافیم .

رج چهارم : دو در میان در یک پایه دو پایه میبافیم .

رج پنجم : سه در میان در یک پایه دو پایه میبافیم .

تا هر اندازه که میخواهید ادامه دهید .

زمانی که به آخرین رج رسیدیم باید قلاب را از پشت کار ، از اولین پایه کوتاه آن رج بیرون آورده و سپس نخ را بگیریم .

به این شکل .
یک زنجیره بزنید.

از پشت ۱ رج پایه کوتاه برجسته میبافیم .

رو هر گره ۱ پایه کوتاه برجسته ببافید بدون افزایش .

به اولین پایه بست زده و یک زنجیره ببافید.

یک پایه را نبافید و سپس در بعد پایه کوتاه بزنید .

یک گره پفکی در پایه ای که نبافته بودیم میبافیم .

بدین شکل :

از پایه نبافته نخ بگیرید، ۲ مرتبه (نخ را دور قلاب انداخته و نخ بگیرید). همه را یکی کنید.

به همین شکل تا پایان رج میبافیم .

سپس در اولین گره پفکی قلاب را وارد میکنیم و نخ رنگ جدید را میگیریم .

 

اگر تصمیم دارید که سبد تریکو را یک رنگ ببافید فقط باید بست بزنید .

یک زنجیره بزنید.

میان گره پفکی اول و آخر دقیقا زیر بست گره پفکی ببافید .

سپس باید بقیه رج را مانند قبل ، یک پایه را نبافیم در بعدی پایه کوتاه میزنیم و در پایه نبافته گره پفکی میزنیم .

حالا باید برای رج رنگ را مشخص کنیم .

میان ۲ گره پفکی رج قبلی را با گره پفکی میبافیم .

مانند رج قبلی میان هر ۲ گره پفکی را یک گره پفکی میبافیم .

پایان رج را بست میزنیم .

یک رج روی هر پایه را یک گره نامرئی میزنیم .

ظرف خوشکل و سبد ما

این بستگی به شما دارد که چه ترکیب رنگی را استفاده میکنید .

چند نمونه با ترکیب رنگ های دیگر