آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی و حروف اختصاری

2021/02/19 1 By پارس بانو

علائم قلاب بافی مانند زبانی است برای بافت و میتوانید با یاد گرفتن نقشه خوانی علایم قلاب بافی را بخوانید و مدل های گونان را بدون نیاز به ترجمه ببافید .

آموزش علائم قلاب بافی و نقشه خوانی

افرادی که به هنر قلاب بافی علاقه مند هستند میدانند که با این هنر میتوان انواع روتختی ، لوستر ، کیف ، پوشاک و … را بافت و بسیار هنر پرکاربردی است .

بیشتر بافت ها تشکیل میشوند از ( بافت پایه کوتاه و نامرئی ، بافت زنجیره ، بافت پایه بلند و بافت پایه ساده ) .

ما در ژورنال های بافتنی و همچنین سایت ها مشاهده میکنیم که وقتی یک مدل بافت را نمایش داده اند ، همراه با آن الگو ( پترن ) یا نقشه بافت را هم قرار داده اند . در واقع میتوان نقشه بافت را الفبای بافت دانست ، زمانی که شما نقشه خوانی را یادبگیرید میتوانید علائم قلاب بافی را بخوانید و مدل های گوناگون را بدون نیاز به ترجمه مانند نمونه ببافید .

همراه پارس بانو باشید تا اولین دوره از علائم قلاب بافی به شما تقدیم شود :

علائم قلاب بافی : شروع بافت و پایان بافت

علائم قلاب بافی : زنجیره

بافت پایه کوتاه

علائم قلاب بافی : پایه متوسط یا پایه ساده

بافت پایه بلند

شروع کار با حلقه جادویی – روش اول

شروع کار با حلقه جادویی – روش دوم – تصویر اول

شروع کار با حلقه جادویی + پر کردن حلقه با پایه بلند

حلقه زدن با زنجیر

علائم قلاب بافی : پایه دوبل

بافت پایه سوبل

بافت نامرئی

دو پایه بلند در یک پایه

سه پایه بلند در یک پایه

دو پایه بلند متصل به هم

دو پایه ساده متصل به هم

بافت ذرتی سه تایی ( یه پایه بلند )

بافت ذرتی ۵ تایی ( ۵ پایه بلند )

علائم قلاب بافی : گره پفکی یا پف مانند (پاف)

علائم قلاب بافی : گره تزیینی گرد (پیکوت)

گره تزیینی تو خالی (پیکوت)

بافت پایه کوتاه جلو برجسته

علائم قلاب بافی : پایه کوتاه بر عکس

بافت دو پایه کوتاه در یک زنجیر( زیاد کردن دانه )

این بافت بیشتر در بافت کلاه و کفش کاربرد دارد.

بافت دو پایه کوتاه در دو زنجیر

اندازه زنجیر چرخشی

آموزش پایه بلند برجسته

به ۲ شکل میتوان بافت برجسته را بافت :

  1. front-post : یعنی بافت برجسته از جلو
  2. back-post : بعنی بافت برجسته از پشت

front-post double crochet stitch : بافت پایه بلند برجسته از جلو

ابتدا نخ را با قلاب بگیرید و از جلوی کار قلاب را وارد فضای میان پایه بلند اول و دوم از ردیف قبل کنید .

از پشت قلاب را عبور دهید و از فضای میان پایه بلند دوم و سوم ردیف قبل بیرون آورید .

با قلاب نخ را بگیرید و سه حلقه روی قلاب در همین حالت شکل میگیرد .

در اینجا مانند بافت پایه بلند ساده کار را انجام دهید ، نخ را بگیرید و از ۲ حلقه عبور دهید و دوباره نخ را گرفته و ار ۲ حلقه باقی مانده عبور دهید تا تنها ۱ حلقه روی قلاب باقی بماند .

بافت برجسته از جلو را با نماد و مخفف زیر نشان میدهند ( باید بگوییم که این نماد مختص به بافت پایه بلند برجسته از جلو است ، برای بقیه گره ها به آخر نماد گره پایه نیم دایره ای به شکل زیر وصل میشود )

بافت پایه بلند برجسته از جلو را با این نماد نشان میدهند .

back-post double crochet stitch : بافت پایه بلند برجسته از پشت

مانند قبل مرحله ۱ و ۲ را انجام دهید

سومین مرحله باید نخ را بوسیله قلاب بگیرید و از پشت کار وارد فضای میان پایه بلند اول و دوم از ردیف قبل کنید .

سپس قلاب را از پشت رد کنید و وارد فضای میان پایه بلند دوم و سوم ردیف قبل کنید .

باقی مراحل هم مانند حالت قبل ببافید :

آموزش تصویری بافت پایه بلند برجسته از پشت

نماد و مخفف بافت برجسته از پشت

شرح حروف اختصاری قلاب بافی

نام فارسی نام لاتین (امریکایی) علامت اختصاری
زنجیره chain ch
بافت نامرئی Slip Stitch sl st
پایه کوتاه single crochet sc
پایه ساده یا متوسط half double crochet hdc
پایه بلند double crochet dc
پایه دوبل treble crochet tr
پایه سوبل یا سه تایی double treble crochet dtr
دوتایکی کردن دوپایه کوتاه single crochet two together sc2tog
دوپایه کوتاه از داخل یک زنجیره Single Crochet increase sc inc
دوتایکی کردن با پایه بلند double crochet two together dc2tog
دوتا پایه بلند از داخل یک زنجیره double crochet increase dc inc
بافت پاپ کورنی، ذرتی، فندقی

Popcorn Stitch

۵dc inc
بافت حبابی Bobble Stitch ۳dc cluster
بافت خوشه ای ، سه تا یکی کردن پایه بلندها cluster Stitch dc 3 tog

 

اختصارات قلاب بافی

توضیحات عبارت کامل عبارت اختصاری
یک درمیان alternate alt
تقریبا approximately approx
شروع ، ابتدا begin/beginning beg
مابین between bet
نیمه عقبی حلقه زنجیره (back loop(s BL
بافت پفکی bobble bo
بافت برجسته از پشت : قلاب را از پشت به دور بافت رج قبل حلقه کرده و نخ را از پشت کار می گیریم back post BP
رنگ A color A CA
رنگ B color B CB
رنگ متضاد contrasting color CC
به زنجیره یا فضایی که قبلا ایجاد شده اشاره می کند refers to chain or space previously made -ch
فضایی که توسط زنجیره ها ایجاد شده است chain space, the space made by the chain ch-sp
دسته، گروه cluster CL
سانتی متر (centimeter(s cm
ادامه دادن continue cont
کاهش دادن، مثلا کاهش دادن دانه ها decrease/decreases/decreasing dec
نیمه جلویی حلقه زنجیره (front loop(s FL
دنبال کردن، ادامه دادن follow/follows/following foll
بافت برجسته از جلو : قلاب را از جلو به دور بافت رج قبل حلقه کرده و نخ را از روی کار می گیریم front post FP
گرم ، مثلا کاموای ۱۰۰ گرمی gram g
افزایش دادن ، مانند افزایش دانه ها increase/increases/increasing inc
حلقه loops (lp(s
متر meter m
رنگ اصلی main color MC
میلی متر millimeter mm
اونس، مقیاس وزنی برابر ۳۱ گرم ounce oz
بافت پیکوت یا حلقه ای picot p
الگو، نقشه pattern pat(s) or patt
بافت پاپ کورن popcorn pc
نشانگر محل place marker pm
قبلی previous prev
باقی ماندن remain/remaining rem
تکرار کردن repeat rep
دور round rnd
رج رفت right side RS
پریدن، رد کردن، مثلا تعدادی از دانه ها را نبافته و از آنها بپرید skip sk
فضای خالی space sp
بافت stitch st
تعداد زنجیره اولیه برای شروع رج یا دور جدید که باتوجه به اولین بافت رج یا دور این تعداد مشخص می شود turning chain tch or t-ch
از طریق نیمه عقبی حلقه زنجیره through back loop tbl
باهم together tog
بافت پایه سه برابر سوبل triple treble crochet trtr
رج برگشت wrong side WS
یارد ، واحد طول yard yd
نخ را به روی کار بیاورید yarn over yo
نخ را روی قلاب بیاندازید yarn over hook yoh

علاوه بر استفاده اختصارات ، طراحان از برخی نشانه ها هم در توضیحات استفاده میکنند .

در جدول زیر مهم ترین نشانه ها نمایش داده شده . این نشانه ها بیشتر برای این نشان داده میشوند تا بخش های تکرار شونده را مشخص کنند.

به طور مثال : هر آن چه در براکت [] نوشته شود باید تا آخر رج تکرار شود .

مفهوم نشانه نشانه
هردستوری در داخل براکت آمده، طبق دستورالعمل و به تعداد گفته شده باید تکرار شود []
هردستوری در داخل پرانتز آمده، طبق دستورالعمل و به تعداد گفته شده باید تکرار شود ()
هردستوری بعد از ستاره می آید را باید به تعداد مورد نظر تکرار شود *
هردستوری بین دو ستاره می آید را باید به تعداد مورد نظر تکرار شود **