آموزش بافت رویه دستگیره یخچال

2021/02/18 0 By پارس بانو

با آموزش بافت رویه دستگیره یخچال در خدمت شما هستیم ، یک بافت ساده که در کوتاه ترین زمان میتوانیم آن را ببافیم .

شروع بافت رویه دستگیره یخچال

ما از یک موتیف مربعی شکل با گل برجسته برای بافت رویه دستگیره یخچال استفاده میکنیم که اگر خواستید میتوانید برای کیف یا بافت پتو هم بکار ببرید

۱ حلقه جادویی زده و درون آن ۱۲ پایه بلند میبافیم .

نکته : با بافت نامرئی آخر هر رج را به ابتدای رج وصل میکنیم .

رج ۲ : سه زنجیره ( معادل یک پایه بلند ) میبافیم و در هر پایه از رج قبل ، دو پایه بلند میبافیم که در پایان ۲۴ پایه خواهد شد .

با بافت نامرئی رج را تمام میکنیم و بافت را بر میگردانیم و از پشت کار رنگ دیگر را وصل میکنیم .

حالا دوازده زنجیره میبافیم .

دو پایه را میشماریم و رد میکنیم و در پایه سوم ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

کار را به رو بر میگردانیم و سه زنجیره میبافیم .

حالا داخل حلقه دوازده زنجیره ای را با پانزده پایه بلند پر میکنیم که با سه زنجیره اول ، شانزده پایه خواهد شد .

پس از بافت پانزده پایه دو مرتبه ، دو پایه فاصله میدهیم و در سومین پایه ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

دوباره دوازده زنجیره میبافیم .

کار را بر میگردانیم و از پشت بافت ، وسط ۲ پایه ای که فاصله داده بودیم با گره نامرئی وصل میکنیم .

مانند گلبرگ قبلی اول سه زنجیره میزنیم و پانزده پایه میبافیم و حلقه را پر میکنیم .

پس از پایان پانزده پایه ، مانند قبلی در سومین پایه ۱ پایه کوتاه میبافیم .

تا درست کردن هشت گلبرگ این بافت را ادامه میدهیم .

اما با این تفاوت که هشتمین گلبرگ را از روی بافت مانند شکل وصل کنیم .

این بخش از پشت بافت نخ سبز رنگ را وصل میکنیم .

نخ را از ابتدای ۱ گلبرگ وصل میکنیم ف شش زنجیره میزنیم و به آخر گلبرگ با پایه کوتاه وصل میکنیم .

به همین شکل ، هشت حلقه زنجیره شش تایی میبافیم .

در رج بعدی در حلقه شش تایی اول ، سه زنجیره ( ۱ پایه بلند ) و پنج پایه بلند میبافیم .

در مابقی حلقه های شش تایی هم ، شش پایه بلند میبافیم و در انتها یا ۱ شلال رج را به پایان میرسانیم  .

با سه بست رج بعد را به پایه ۴ میریم ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

چهار زنجیره میبافیم و دوباره در همان پایه ۴ ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

شش زنجیره میزنیم و روی پایه چهارم قسمت بعد ۱ پایه کوتاه ، چهار زنجیره و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

شش زنجیره میزنیم و تا آخر رج این بافت را تکرار میکنیم .

رج بعدی با ۳ بافت نامرئی به قسمتی که چهار زنجیره زده بودیم میرویم .

سه زنجیره میزنیم و در حلقه زنجیره پنج پایه بلند میبافیم .

حالا سه زنجیره میزنیم و به همان پایه وصل میکنیم ( پیکوت )

شش پایه بلند در همان حلقه چهار زنجیره ای میبافیم .

در کل چهار زنجیره های رج قبل این بافت را انجام میدهیم .

دوباره رج بعد از پشت بافت ، شش زنجیره میزنیم و به آخر برگ با پایه کوتاه وصل میکنیم تا هشت حلقه شش زنجیره ای داشته باشیم .

حالا داخل زنجیره ها  که میان ۲ تا برگ قرار گرفته است را مثل برگ های سری اول میبافیم .

در واقع مانند ۲ رج قبلی انجام میدهیم تا ۱ سری کامل برگ ببافیم .

و با این  بافت ما ۲ دفعه برگ بافته ایم .

پس از پایان دو سری برگ ، از پشت کار شش زنجیره میزنیم و با ۱ پایه کوتاه به اخر برگ وصل میکنیم .

به همین شکل دوباره هشت حلقه از بافت زنجیره ها داریم .

با سه زنجیره رج بعد را شروع میکنیم .

در زنجیره ۱ ، پنج پایه بلند و در زنجیره دوم ، پنج پایه بلند / دو زنجیره و پنج پایه بلند میبافیم .

نکته : ۱ در میان ، در هر سری زنجیره ، شش پایه بلند میبافیم .

نخ سفید را در رج بعدی وصل میکنیم و روی هر پایه از رج قبل ۱ پایه بلند میبافیم .

زمانی که به زنجیره رسیدیم ، درون زنجیره دو پایه بلند ، دو زنجیره ، دو پایه بلند میبافیم .

تا بافت ما حالت مربعی شکل گرفته و تا آخر رج این بافت را تکرار میکنیم .

ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ

تا ۴ رج این بافت را ادامه میدهیم .

آخر کار با کوک ریز سر گلبرگ ها را از پشت بافت به برگ ها میدوزیم

خب موتیف هم آماده شد امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید .