بافت دایره ، مربع، مثلت, شش ضلعی | قلاب بافی

2021/02/19 0 By پارس بانو

بافت دایره ، مربع، مثلت, شش ضلعی  در قلاب بافی بعد از علائم قلاب بافی آموزشی بسیار مهم است که باید با آن آشنا شوید امروز این آموزش را به صورتی تصویری برای شما آموزش دادیم با پارس بانو همراه باشید .

بافت دایره مسطح

در بافت دایره مسطح بافت اصلی پایه بلند میباشد . در بافت کلاه ، کاسه ، پادری ، دستگیره و … استفاده میشود . بجای پایه بلند میشود از پایه کوتاه هم استفاده کرد .

با ثابت نگه داشتن دانه ها یا کم و زیاد کردن آن میتوانید بجای دایره مسطح شکل فنجان یا چین دار ببافید .

با حلقه جادویی یا حلقه با زنجیر میتوانید بافت دایره را شروع کنید .

اول ۱ زنجیره سست ( یا حلقه جادویی ) برای شروع کار ببافید و ۳ زنجیره به عنوان پایه بلند اول ببافید .

در حلقه جادویی ۱۷ پایه بلند میبافیم .

به بالای رشته ۳ زنجیره اول رج با بافت نامرئی وصل میکنیم .

برای رج دوم دوباره ۳ زنجیره میبافیم و در هر پایه رج قبل ۲ پایه بلند میبافیم .

در رج ۳ هم سه زنجیره میزنیم و در پایه بعد ۲ پایه بلند میبافیم.

تا اخر جر در پایه بعد یکی و در بعدی ۲ پایه میبافیم .

به همین شکل ۱ پایه در میان افزایش داده شده است .

رج بعد دو پایه در میان افرایش ، رج بعد سه در میان افزایش و …

با توجه به مراجعه با نقشه رج های بعدی را انجام میدهیم .

برای بهتر فهمیدن خلاصه بافت زیر را بخوانید :

دور اول : سه زنجیره و هفده پایه بلند ، وصل با بافت نامرئی

دور دوم : سه زنجیره ، ۲ پایه بلند در هر پایه بلند دور اول ، وصل با بافت نامرئی ( دانه ها باید ۲ برابر دور اول بشود )

دور سوم : سه زنجیره ، دو پایه بلند در هر پایه بلند زوج دور قبل ، وصل با بافت نامرئی ، یعنی در پایه بلند دوم ، چهارم ، ششم و الی آخرو در این دور ، یک در میان پایه بلند افزوده شود .

دور چهارم : سه زنجیره ، دو پایه بلند در هر پایه سوم دور قبل ( پایه سوم ، ششم ، نهم و تا اخر ) و وصل با بافت نامرئی . ۲ در میان دانه افزوده میشود .

دور پنجم : سه زنجیره ، دو پایه بلند در هر پایه چهارم دور قبل ( پایه چهارم ، هشتم ، دوازدهم و تا آخر ) و وصل با بافت نامرئی . ۳ در میان دانه افزوده میشود .

بافت شما این شکلی خواهد شد .

بافت شما به این شکل می شود:

کاربرد بافت دایره ( پایه کوتاه یا پایه بلند ) :

ما در بافت عروسک ها زیاد از بافت دایره استفاده میکنیم و با کم و زیاد کردن دانه فرم سر و دست پا و …. را درست میکنیم .

بافت پا دری با استفاده از دایره

بافت سبد با استفاده از کاربرد دایره

بافت دستگیره با استفاده از دایره ( بافت پایه بلند )

بافت دستگیره با استفاده از بافت دایره ( پایه کوتاه )

بافت کلاه با استفاده از دایره

بافت مربع

بافت مربع را هم با زنجیره سست شروع میکنند . میتوانیم با حلقه چند زنجیر هم ببافیم .

رج ۱ : ۳ زنجیره زده ، حالا ۳ پایه بلند ، ۳ زنجیره چهار پایه بلند ، ۳ زنجیره چهار پایه بلند ، سه زنجیره ۴ پایه بلند .

در آخر ۱ زنجیره و با ۱ پایه ساده به بالای ۳ زنجیره اول وصل کنید .

رج ۲ : ۳ زنجیره که معادل پایه اول میبباشد ، ۱ پایه بلند ، چهار پایه بلند در چهار بافت رج قبل . ۲ پایه بلند در گوشه ( که جمع آن هشت پایه بلند بافته ایم . چهار تا وسط و ۲ پایه در هر گوشه ) بعد سه زنجیره برای ایجاد گوشه رج ۲ هشت پایه بلند و ۳ زنجیره تا آخر …

در رج ۱ با پایه ساده رج را تمام کردیم اما در رج ۲ با پایه بلند به اول رج وصل میکنیم .

با توجه به تصویر زیر بهتر میتوانید متوجه شوید .

الگوی بافت مربع :

یک بافت مربع نمونه

بافت مربع و کاربرد آن

بافت مثلث

بافت اساسی پایه بلند میباشد و در گوشه دانه زیاد میشود تا بافت مثلث شکل بگیرد .

روش بافت مثل را در شکل های زیر میبینید .

بافت رج ۱

بافت رج ۲

الگوی بافت موتیف و مثلث

یک بافت مثلث

بافت مثلث و کاربرد آن

بافت سه گوش تمام شد

بافت شش ضلعی

آموزش بافت موتیف  ۶ ضلعی :

سه زنجیره در حلقه جادویی میزنیم و ۱ پایه بلند و دو زنجیره نیز میبافیم .

پنج بار ( دو پایه بلند و دو زنجیره ) میبافیم .

به سومین زنجیره اول رج بست میزنیم :  گره نامرئی

رج ۲ : سه زنجیره ، ۱ پایه بلند همانجا ، ۱ پایه بلند روی پایه رج قبل و یکی روی دو زنجیره میبافیم .

پنج بار ( سه زنجیره ، یک پایه بلند روی همان ۲ زنجیره ، یک پایه بلند روی هر پایه رج قبل و ۱ پایه روی  دو زنجیره ) میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم و روی سومین زنجیره اول رج ۱ پایه متوسط میبافیم .

الگوی بافت شش ضلعی

در نقشه هم مشاهده میکنید برای شروع رج ها سه زنجیره میبافیم و ۱ پایه بلند در کنار آن

در پایان ۱ پایه بلند روی هر پایه رج قبل و دو پایه بلند ، سه زنجیره و دو پایه بلند روی سه زنجیره ها میبافیم .

بافت شش ضلعی را مشاهده میکنیم .

بافت شش ضلعی با پایه کوتاه

در بافت شش ضلعی میتوان بجای زنجیره گوشه ها ، پایه بافت

بافت روتختی و پتو با ترکیب کردن موتیف ها