بافت کیف چهارگوش ساده مجلسی

2021/02/19 0 By پارس بانو

بافت کیف چهار گوش یکی دیگر از آموزش های سریع و راحت پارس بانو میباشد که امروز باهم خیلی سریع آن را میبافیم .

آموزش بافت کیف چهار گوش مجلسی

در واقع ما این کیف را خیلی آسان با یک مستطیل میبافیم . پس از بافت مستطیل ، طول مستطیل را به سه بخش تقسیم میکنیم .

باید یک سوم را تا کنیم و ۲ طرف آن را با بافت نامرئی یا پایه کوتاه بهم متصل میکنیم تا ۲ سمت  آن را ببندیم .

سمت دیگر بافت را تا میکنیم و به شکل درب روی کار میاریم .

نقشه بافت کیف چهارگوش

نقشه بافت مستطیل

اول باید ۳۷ زنجیره برای بافت کیف بزنیم .

در دومین زنجیره ۱ گره نامرئی میبافیم .

سه زنجیره میبافیم .

در زنجیره ها ۱ پایه بلند میبافیم . ۳۳ پایه بلند

در آخرین زنجیره هفت پایه بلند میبافیم .

۳۴ پایه بلند میبافیم .

در گره آخر هفت پایه بلند میبافیم و با گره نامرئی به زنجیره سوم ابتدای رج وصل میکنیم .

یک زنجیره میبافیم .

۱ پایه بلند در گره های رج قبل میبافیم _ ۳۴ پایه بلند .

هفت پایه بلند در گره بعد میبافیم و در ادامه سه پایه بلند میبافیم .

هفت پایه بلند در گره بعد میبافیم و سپس تا روی پایه اول از هفت پایه ، پایه بلند میبافیم .

دوباره هفت پایه بلند در ۱ پایه ، سه پایه بلند ، هفت پایه بلند در ۱ پایه

به همیت ترتیب بافت را تا رسیدن به عرض دلخواه ادامه میدهیم .

۱ بیضی برای در کیف میبافیم .

نقشه بافت بیضی

رج اول را مانند نقشه و ۲ رج بعد را پایه کوتاه میبافیم .

به اندازه طول کیف باید تعداد زنجیره ها را بزنیم .

روی کیف سگک را میدوزیم و به این نوار قفل میکنیم .

از قفل نر و ماده یا دکمه میتوانیم برای قفل کیف استفاده کنیم .امیدوارم که این آموزش مفید بوده باشه