روش بافت قلب سه بعدی | قلاب بافی

2021/02/21 0 By پارس بانو

بافت قلب سه بعدی برای تزئین هایی مانند میز شام ، ساخت خوشبو کننده با گیاه مانند اسطوخدوس ، جاکلیدی ، آویز و …  استفاده میشود .

البته یکی از ایده های بسیار خوب برای بافت قلب سه بعدی استفاده برای مناسبت ها و کادوها میباشد ، زمان هایی مثل سالگرد ازدواج ، روز عشق و …

شروع بافت قلب سه بعدی

وسایل مورد نیاز

  • میل قلاب بافی
  • کاموا
  • اسفنج یا چیزی که قلب را پر کند٬ مثل اسطوخدوس

دو زنجیره میبافیم .

رج اول : به زنجیره دوم ۴ پایه کوتاه میبافیم و دانه اخر را به اولی وصل میکنیم تا گرد شود .

رج دوم : یکی در میان دانه اضافه میکنیم . یعنی روی ۱ پایه رج قبل یکی و روی پایه بعدی دو پایه کوتاه میبافیم . به این روش شش دانه داریم .

رج سوم : سپس ۲ دانه در میان اضافه میکنیم . یعنی روی ۲ پایه کوتاه رج قبل هر کدام ۱ پایه کوتاه میبافیم . روی بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

۲ دفعه پایه کوتاه میبافیم و در بعدی دو پایه کوتاه میبافیم . به این روش هشت دانه داریم .

رج چهارم : ۲ پایه کوتاه ، یکی دو برابر ، به این شکل دوازده دانه داریم ( ۲ در میان دانه اضافه میکنیم )

رج پنجم : ۲ پایه کوتاه ، یکی دو برابر ، به این شکل شانزده دانه داریم ( ۲ در میان دانه اضافه میکنیم )

رج ششم : ۳ دانه پایه کوتاه ، یکی دو برابر ، به این شکل بیست دانه داریم . ( ۳ در میان دانه اضافه میکنیم )

رج هفتم : ۴ دانه پایه کوتاه ، یکی دوبرابر ، به این شکل بیست و چهار دانه داریم . ( ۴ در میان دانه اضافه میکنیم )

رج هشتم : همه را پایه کوتاه میبافیم . به این شکل ۲۴ دانه داریم .

رج نهم : شش پایه کوتاه میبافیم ، دوازده تا را میگذاریم و شش تای بعدی را میبافیم .

رج دهم : روی این دوازده دانه ، پایه کوتاه میبافیم و آن را گرد میکنیم تا یکی از گردی های قلب را بیرون آوریم .

رج یازدهم : دوباره دوازده پایه کوتاه

رج دوازدهم : روی این حلقه را میبندیم .

با پنبه یا اسفنج یا گیاهان خوش بو درون قلب را پر میکنیم .

حالا سمت دیگر قلب سه بعدی را میبافیم . به شکلی رج های ۹ تا دوازدهم را برای سما دیگر تکرار میکنیم .

فیلم های آموزشی برای بافت قلب سه بعدی

فیلم ها به زبان اصلی هستند اما میتوانید به راحتی با نگاه کردن آنها قلب های سه بعدی را ببافید .