بافت پتو با موتیف ذرتی | گل ۸ پر زیبای

2020/12/09 0 By پارس بانو

بافت پتو با موتیف ذرتی گل آموزش امروز است و حتما میدانید که از بافت ذرتی یا پاپ کورن برای زیبا تر کردن و ایجاد نقش در قلاب بافی استفاده میشود که در این بافت استفاده شده است .

با اینکه عنوان ما بافت پتو است ولی شما اگر دوستداشتید با توجه به نیاز خود میتوانید برای روتختی ، کوسن یا … هم استفاده کنید .

شروع بافت پتو با موتیف ذرتی طرح گل

شروع رج ۱ : ابتدا باید سه زنجیره در حلقه جادویی بزنید و ۲۳ پایه بلند ببافید .

به زنجیره سوم اول رج بست (گره نامرئی) بزنید .

رج اول

رج  دوم چهار زنجیره میزنیم و در پایه بعد رج قبلی گره ذرتی میبافیم .

کافی است برای اینکه گره ذرتی ببافید پنج پایه بلند در ۱ پایه ببافید .

سپس قلاب را از نخ خارج میکنیم ، از پایه بلند اول نخ میگیریم ، ۱ زنجیره میبافیم .

مانند این

روش بافت ذرتی با پنج پایه بلند :

هفت بار : دو زنجیره ، ۱ پایه رج قبل را نمیبافیم و سپس در بعدی پایه بلند میبافیم ، در پایه بعد ذرتی میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج سوم : چهار زنجیره میبافیم ، روی دو زنجیره که در عکس مشاهده میکنید ، ۱ ذرتی ، دو زنجیره و ۱ ذرتی میبافیم .

رج ۳

مانند این

دو زنجیره میبافیم و روی پایه بلند رج قبلی پایه بلند میبافیم .

۶ بار : ۱ زنجیره میزنیم ، روی دو زنجیره یک ذرتی ، دو زنجیره و یک ذرتی میبافیم ، دو زنجیره میزنیم و روی پایه بلند رج قبلی را پایه بلند میبافیم.

۱ زنجیره میزنیم ، روی دو زنجیره یک ذرتی ، دو زنجیره ، یک ذرتی و دو زنجیره میبافیم .

به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

شروع رج چهارم :

۴ زنجیره میزنیم و میان ۲ ذرتی رج قبلی ۱ ذرتی میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و روی دو زنجیره را یک ذرتی ، دو زنجیره و یک ذرتی میبافیم ، دو زنجیره میبافیم .

در رج چهارم برای هر گلبرگ سه ذرتی میبافیم .

یکی میان ۲ ذرتی رج قبل و ۲ تا روی دو زنجیره رج قبل .

هفت بار : روی پایه بلند رج قبلی پایه بلند میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم ، میان ۲ ذرتی را ۱ ذرتی میبافیم .

روی دو زنجیره را یک ذرتی ، دو زنجیره و یک ذرتی ، دو زنجیره میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج پنجم : مانند رج چهار میبافیم تفاوت اینجاست که تعداد ذرتی ها چهار تا میشود .

رج ششم :

ماند رج پنجم میبافیم تفاوت اینجاست که تعداد ذرتی ها پنج تا میشود .

رج هفتم :

موتیف از این رج فرم مربعی شکل میگیرد و گلبرگ ها شروع به نوک تیز شدن میکنند.

چهار زنجیره میزنیم و میان ذرتی های رج قبلی را ذرتی بافته تا چهار تا شود ، از این رج به بعد روی دو زنجیره آخر ذرتی بافته نمیشود.

بجای ذرتی ، روی دو زنجیره باید : دو زنجیره ، ۱ پایه بلند ، دو زنجیره ، یک پایه بلند و دو زنجیره بافته .

۱ پایه بلند  روی زنجیره تکی رج قبل ببافید ، پس از این رج پایه بلند آخر را روی پایه رج قبلی نمیبافیم .

در تصویر یک گوشه از مربع را مشاهده میکنید .

۱ زنجیره میزنیم و چهار ذرتی بافته میشود .

این دفعه روی دو زنجیره باید : دو زنجیره ، یک پایه بلند و دو زنجیره میبافیم و روی زنجیره های تکی ۱ پایه بلند میبافیم .

یک ضلع مربع را مشاهده کنید .

تا انتهای رج یکی در میان گوشه و ضلع میبافیم .

۱ گوشه ، ۱ ضلع ، در انتها چهار گوشه و چهار ضلع داریم ، به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج هشتم :

تعداد ذرتی ها در این رج سه عدد خواهد شد .

بافت گوشه ها : دو زنجیره ، ۱ پایه بلند روی دو زنجیره اول رج قبلی ، دو زنجیره (یک پایه بلند ، دو زنجیره و یک پایه بلند ) روی دو زنجیره دوم رج قبل بافته

دو زنجیره ، یک پایه بلند ، دو زنجیره ، یک پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

ضلع ها : بعد از سه ذرتی ، سه مرتبه ( دو زنجیره و یک پایه بلند ) و یک زنجیره ببافید .

رج نهم : دو ذرتی میبافیم و سپس برای گوشه ها

دو زنجیره ، ۱ پایه بلند روی دو زنجیره ابتدای رج قبل ، دو زنجیره ، ۱ پایه بلند روی دو زنجیره دوم رج قبل ، دو زنجیره ( یک پایه بلند ، دو زنجیره و یک پایه بلند ) روی دو زنجیره سوم رج قبل ببافید .

سه بار ( دو زنجیره ، یک پایه بلند ) و ۱ زنجیره میبافیم .

ضلع ها : چهار بار بعد از دو ذرتی ( دو زنجیره و یک پایه بلند ) و یک زنجیره ببافید .

رج دهم : یک ذرتی میبافیم و سپس برای گوشه ها

سه بار : دو زنجیره ، ۱ پایه بلند ببافید و روی چهارمین دوزنجیره رج قبلی (دو زنجیره ، دو پایه بلند ، دو زنیره و دو پایه بلند ) ببافید .

چهار بار (دو زنجیره ، یک پایه بلند ) و ۱ زنجیره ببافید .

ضلع ها : پنج بار بعد از یک ذرتی ( دو زنجیره و یک پایه بلند ) و یک زنجیره ببافید .

موتیف ما این شکلی میشود .

باید ۱ رج پایه کوتاه دور تا دور موتیف ببافیم تا متصل کردن آنها برای ما ساده شود .

نقشه بافت موتیف گل ذرتی

باید به تعدادی که ما نیاز داریم موتیف ببافیم .

و سپس برای متصل کردن از پایه کوتاه استفاده کنید و وصل کنید .

فیلم متصل کردن موتیف ها

میتوانید برای دور کار به دلخواه حاشیه ببافید .