آموزش بافت گل برجسته | قلاب بافی ایرلندی

2020/12/09 0 By پارس بانو

امروز با آموزش بافت موتیف یا گل برجسته در بخش قلاب بافی ایرلندی در خدمت شما عزیزان هستیم ، بافت گلی که امروز آموزش خواهیم داد برای لباس های بافت ایرلندی ، کوسن ، کلا و تزئین بافت های دیگر کاربرد دارد .

شروع بافت گل برجسته

ابتدا نخ را گره میزنیم ، ۲ زنجیره میبافیم و در اولین گره بافت نامرئی میزنیم تا گرد شود .

۱ زنجیره میزنیم و در حلقه ایجاد شده سه پایه کوتاه میزنیم . به اول همین رج با بافت نامرئی وصل کنید .

۱ زنجیره میزنیم و ۲ پایه کوتاه در هر پایه رج قبل میبافیم و دوباره با بافت نامرئی به اول آن وصل میکنیم . ( هفت پایه کوتاه میشود )

دوباره ۱ زنجیره میزنیم و ۲ پایه کوتاه در پایه کوتاه رج قبلی میزنیم و با بافت نامرئی به ابتدا آن وصل میکنیم .

۱ زنجیره میبافیم و  ۱ پایه کوتاه در هر پایه رج قبل میزنیم .تا اینجا کار ما به شکل کاسه است .

۱ زنجیره میزنیم و قلاب را در پایه رج قبل فرو میکنیم و نخ میگیریم . از پایه بعد هم نخ گرفته و هر ۳ را یکی میکنیم .

مانند این .

تا انتها رح بافت را ادامه میدهیم ، حالا کار جمع شده است و شکل دکمه میگیرد .

۱ زنجیره میبافیم و در کنار آن پایه کوتاه زده .۲ پایه کوتاه در هر پایه رج قبلی میبافیم و سپس با بافت نامرئی متصل میکنیم .

این هم نمایی از پشت کار .

شروع بافت اولین ردیف گلبرگ ها

شش زنجیره میزنیم و در گره کناری نه گره بعدی رج قبل پایه بلند میزنیم .

سه زنجیره میزنیم و در گره کناری نه بعدی رج قبل پایه بلند میزنیم ، به همین ترتیب تا پایه رج ۳ زنجیره میبافیم و به سومین زنجیره از شش زنجیره اول با بافت نامرئی متصل میکنیم .

۱ زنجیره میبافیم و سپس برای هر گلبرگ به ترتیب : ۱ پایه ساده یا متوسط و ۳ پایه دوبل و ۱ پایه متوسط میبافیم .

آخر کار با بافت نامرئی به اول وصل میکنیم .

شروع بافت ردیف دوم گلبرگ ها

ردیف بعد را شروع میکنیم ، مانند تصویر پایین که مشاهده میکنید .

ابتدا دو زنجیره میبافیم ونخ را دور قلاب می اندازیم ، قلاب را از پشت روی پایه بلند ۲ رج قبل رد میکنیم و پایه بلند میبافیم .

چهار زنجیره میبافیم و دوباره پایه بلند از پشت کار روی پایه بلند ۲ رج قبل میزنیم .

تا انتهای رج که با بافت نامرئی به ابتدا متصل میکنیم .

یک نما از پشت کار .

۱ زنجیره میبافیم و به ترتیب برای هر گلبرگ ۱ پایه متوسط ، ۱ پایه بلند ، سه پایه دوبل ، ۱ پایه بلند و ۱ پایه متوسط میزنیم .

سپس در آخر کار با بافت نامرئی به اول رج وصل میکنیم .

شروع بافت ردیف سوم گلبرگ ها

پنج زنجیره مانند ردیف قبل میبافیم و از پشت کار و روی پایه بلند ۲ رج قبل پایه بلند میزنیم .

تا انتهای رج بافت پنج زنجیره و ۱ پایه بلند را ادامه میدهیم .

این هم نمای پشت بافت

۱ زنجیره میبافیم و برای هر گلبرگ ردیف آخر به ترتیب : ۱ پایه متوسط ، ۱ پایه بلند ، چهار پایه دوبل و ۱ پایه بلند میبافیم .

کار را بر میگردانیم ، ۲ زنجیره میزنیم ، در همانجا ۱ پایه بلند میبافیم ، ۲ پایه دوبل در هر گره رج قبلی میبافیم ، ( ده پایه دوبل ) در گره بعدی ۲ پایه بلند میبافیم .

سپس کار را بر گردانده ، ۱ زنجیره میبافیم و ۱ پایه کوتاه در هر گره رج قبل میزنیم .

در ۲ زنجیره اول رج قبل سه پایه کوتاه میزنیم ، ۳ پایه هم در پایه بلند رج اول میبافیم .

بافت باید به این شکل شود .

تمام گلبرگ های بعد باید به همین ترتیب بافته شود .

آخرین گلبرگ را با بافت نامرئی به ابتدا متصل میکنیم .

تبریک میگم این هم گل زیبای ما

یک نما از پشت گل بافته شده .

آموزش بافت گل برجسته به صورت فیلم