آموزش مکرومه بافی | بافت کیف مدل صدف دریایی

2021/02/16 0 By پارس بانو

در آموزش مکرومه بافی ، آموزش بافت کیف مدل صدف دریایی را داریم که میتوانید از نخ ها دیگر هم استفاده کنید اما بهتر است از نخ مکرومه استفاده کنید . با نخ مکرومه این کیف محکم تر و ایستا تر است .البته ما در این آموزش آستری نمیدوزیم شما اگر دوست داشتید آستر و زیپ بگذارید هیچ کسی در هنر محدود نیست .

شروع بافت کیف مدل صدف دریایی

نخ مکرومه (قیطان ) : یک نخ با دوام و ماندگاری بسیار زیاد است که از آن برای بافت انواع کیف ها ، ساک ، سبد و… استفاده میشود و یک نخ با بافت زنجیره ای است .

بیشتر مکرومه را با قلاب های رنگی و با قلاب تونسی هم میبافند .

بافت بدنه کیف مدل صدف دریایی

گره اول را بخاطر اینکه نخ مکرومه ضخیم میباشد شل میزنیم .

توجه : گره اول کار را ۱ زنجیره حساب میکنیم و اخر رج داخل آن را هم میبافیم .

۸۴ زنجیره میزنیم و در زنجیره ۸۳ و ۸۲ پایه کوتاه میبافیم .

در زنجیره بعد سه پایه کوتاه میبافیم .

پنج پایه کوتاه میبافیم .

دو زنجیره را نمیبافیم رد میکنیم و در سومی پایه کوتاه میبافیم .

چهار پایه کوتاه میبافیم .

سه پایه کوتاه در پایه بعد میبافیم .

مشاهده میکنید بافت زیگزاگی شده است .

نوک زیگزاگ جاییست که سه پایه در ۱ زنجیره میزنیم و گودی آن ۲ تا زنجیره نمیبافیم .

به همین شکل بافت را ادامه میدهیم .

توجه کنید که میان سه پایه در ۱ زنجیره و دو زنجیره بافته نشده پنج پایه کوتاه میبافیم .

رج با دو پایه کوتاه به اخر رسید .

۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم .

از این پس تمام رج ها در حلقه پشتی میبافیم .

سه پایه کوتاه میبافیم و در پایه بعد سه پایه کوتاه میبافیم .

! نوک زیگزاگ ها رج قبل سه پایه بافته ایم ، از این پس در پایه وسط رج قبل ، سه پایه کوتاه میبافیم .

پنج پایه کوتاه میبافیم ، دو گره رج قبل را نمیبافیم رد میکنیم و پنج پایه کوتاه میبافیم .

به همین ترتیب شکل ۷-۸ میگیرد .

دوباره نوک زیگزاگ را سه پایه کوتاه میبافیم .

رج با سه پایه کوتاه به اخر میرسد .

در تصویر زیر نقشه بافت ۲ رج اول را میبینیم .

هر رج ۱ دانه به پایه کوتاه های طرفین اضافه میشود .

تا اندازه ۲۵ سانت به بافت ادامه میدهیم.

سپس تا نوک زیگزاگ اول میبافیم .

قلاب را وارد پایه کوتاه وسطی نوک زیگزاگ بعد میکنیم .

نخ قلاب را از زیر دو حلقه را وارد میکنیم ، نه حلقه پشت .

در زیگزاگ های بعد قلاب را وارد میکنیم .

سپس نخ را از همه پایه ها رد میکنیم .

نخ را میکشیم تا بافت به شکل مناسبی چین بخورد .

۱ پایه کوتاه میبافیم .

روش جمع کردن بافت بافیلم

باقی رج را مانند قبل در حلقه پشت میبافیم .

بافت به همین شکل شده است

چین ها را با دست منظم میکنیم .

شش رج میبافیم .

در واقع این رج ها نیمه کف کیف ما میباشد .

سمت دیگر کیف را هم میبافیم .

دوخت بدنه کیف

۲ سمت کیف به همین ترتیب کنار هم قرار میگیرد .

آستر ۲ سمت را روی هم میگذاریم .

با سوزن پایه های روبرو را هم میدوزیم .

برای دوخت ۲ حلقه نخ هر پایه را بهم میدوزیم .

کار به همین صورت شده است .

بافت پهلو های کیف

باید شل نخ را گره بزنیم و دوازده زنجیره بزنیم .

از زنجیره یکی به اخر تا گره را دوازده پایه کوتاه میبافیم .

برای اینکه بسته شود نخ گره را میکشیم . سی رج در حلقه پشت میبافیم .

کامل کردن کیف

کف کیف و کناره های آن را ورقه پلاستیکی بچسبانید تا کیف استا تر و محکم تر شود . ( میتوانید از ورقه های شلاقی استفاده کنید )

به اندازه کیف  ۲ کناره که بافته ایم ورقه ها را باید ببریم .

کف کیف را شلاقی بچسبانید .

از چسب آهن میتوانیم برای چسباندن استفاده کنیم .

نیم حلقه ها یا حلقه ۲ پهلوی کیف را نصب میکنیم و شلاقی را هم میچسبانیم .

سپس باید پهلو ها را به کیف بدوزیم .

باید یک مقدار پایین تر پهلو ها را از لبه کیف قرار دهیم .

سپس با سوزن میدوزیم .

دسته های کیف را نصب میکنیم .

کیف مدل صدف دریایی هم بافته شد .

نقشه بافت زیگزاگی

بدون کناره هم میشود کیف مدل صدف دریایی را بافت .

۲ پهلوی جلو و پشت را بهم میدوزیم .

مانند این کیف میوانیم کفی را فقط از ۱ سمت کیف ببافیم .

این کیف برای این ذوزنقه ای شده است که نوک زیگزاگها در یک نقطه بهم نرسیده است .

اگر خواستید از چندین رنگ میتوانید برای بافت کیف مکرومه مدل صدف دریایی استفاده کنید .

درب کیف را میتوان با دکمه یا بندینک بست .

پیشنهاد ما این است که کیف را آستردوزی کنیم .

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد .