بافت شمع گل پروانه

2020/07/17 0 By parsbano

در این نوع بافت پایین بافت دالبور میشود و میتوان هر چهار رج رنگ را عوض کرد برای این بافت ابتدا سه بار دو دانه را از رو دوتا یکی میکنیم و بعد شش بار ژوته زیر میبافیم دوباره سه بار دوتا یکی از رو و بعد تکرار از اول بعد سه رج دانه ها ساده بافی میشود و رج چهارم مدل تکرار میشود .