آموزش قلاب بافی | بافت اشارپ ستاره ای با موتیف های دو رنگ

2020/12/10 0 By پارس بانو

ما هم از کاموا آلیز انگورا برای بافت اشارپ ستاره ای استفاده کردیم ، معمولا برای بافت شال از این کاموا استفاده میشود چرا که ظریف و مهر است .

برای دیدن آموزش بافت اشارپ ستاره ای همراه پارس بانو باشید .

روش بافت اشارپ ستاره ای

واسایل :

  • ۲ کلاف کاموا آلیز انگورا گلد (۱۰۰ گرم ، ۵۰۰ متر) برای حاشیه
  • دو کلاف کاموای آلیز آنگورا گلد باتیک (۱۰۰ گرم، ۵۰۰ متر) برای بافت ستاره ها
  • قلاب ۲ تا ۴ میلیمتری

میتوان برای بافت حاشیه و ستاره ها از کاموا تک رنگ استفاده کنید .

بافت ستاره اشارپ ستاره ای

چهار زنجیره میبافیم و در زنجیره اول پایه کوتاه میزنیم تا حلقه شود .

سه زنجیره میزنیم و در حلقه ، پانزده پایه بلند میبافیم .

به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

هشت بار : ۱ پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم . ۲۴ پایه کوتاه

هشت زنجیره میزنیم .

زنجیره هفتم یا همان زنجیره یکی به آخر ۱ پایه متوسط میبافیم .هشتمین زنجیره برگشتی میباشد .

در تمام زنجیره ها به ترتیب : پایه بلند ، پایه بلند سه مرحله ای ، چهار مرحله ای ، پنج مرحله ای ، شش مرحله ای و ۶ مرحله ای میبافیم .

سه پایه کوتاه را رها میکنیم و در چهارمین پایه کوتاه بست میزنیم .

در واقع الان ۱ پر ستاره داریم .

پنج پر دیگر نیز به همین شکل میبافیم .

در آخر این ستاره را داریم .

روش پایه بلند سه مرحله ای 

ابتدا نخ را دور قلاب می اندازیم و از پایه رج قبلی نخ میگیریم ، نخ اول روی قلاب را مانند زنجیره میبافیم .

۲ دفعه ۲ تا یکی میکنیم .

روش پایه بلند ۴ مرحله ای 

ابتدا نخ را دور قلاب می اندازیم و از پایه رج قبلی نخ میگیریم ، اولین نخ روی قلاب را مانند زنجیره میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم .

۲ دفعه دو تا یکی میکنیم .

روش پایه بلند ۵ مرحله ای 

ابتدا نخ را دور قلاب می اندازیم و از پایه رج قبلی نخ میگیریم ، نخ اول روی قلاب را مانند زنجیره میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم .

۲ تا یکی کرده ، ۱ زنجیره میزنیم و دو تا یکی کنیم

روش پایه بلند ۶ مرحله ای 

ابتدا نخ را دور قلاب می اندازیم و از پایه رج قبلی نخ میگیریم ، نخ اول روی قلاب را مانند زنجیره میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم .

۲ تا یکی میکنیم ، ۲ زنجیره میزنیم و ۲ تا یکی میکنیم .

توجه : بخاطر اینکه بافت ظریف شود و طول پایه هم به اندازه دلخواه شود از پایه بلند چند مرحله ای بجای پایه های دوبل و سوبل و … در اینجا استفاده کنید .

بافت اشارپ ستاره ای : بافت حاشیه موتیف

به نوک یکی از پره های ستاره (روی زنجیره برگشتی)  نخ زمینه را متصل میکنیم . ۱ پایه کوتاه ، ۱ زنجیره و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

 

روی تمام پایه های متوسط تا ۶ مرحله ای اول پایه کوتاه بافته میشود . ( شش پایه کوتاه )

به همین ترتیب برای پره دیگر ، شش مرحله ای اول را نمیبافیم و در شش مرحله بعدی تا روی پایه متوسط را پایه کوتاه میبافیم ، شش پایه کوتاه

حالا یک پایه کوتاه ، یک زنجیره و یک پایه کوتاه در زنجیره نوک پره میبافیم .

به همین ترتیب بافت را ادامه داده ، در انتها به اول رج بست میزنیم و ۱ زنجیره میبافیم .

۱ پایه متوسط ، ۱ زنجیره ، ۱ پایه متوسط ، ۱ زنجیره و ۱ پایه متوسط داخل تک زنجیره نوک پره ببافید .

۱ زنجیره میزنیم ، ۱ پایه کوتاه رج قبل را رها میکنیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم ، ۱ پایه کوتاه رج قبل را رها میکنیم و در بعدی پایه بلند سه مرحله ای میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم ، ۱ پایه کوتاه رج قبل را رها میکنیم و در بعدی پایه بلند چهار مرحله میبافیم .

حالا  بدون زنجیره زدن  ۱ پایه کوتاه را رها میکنیم و ۱ پایه بلند چهار مرحله ای میبافیم

۱ زنجیره میزنیم ، ۱ پایه کوتاه رج قبلی را رها میکنیم و در بعدی پایه بلند سه مرحله ای میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم ، ۱ پایه کوتاه رج قبل را رها میکنیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم و نوک پر ستاره را مانند قبل : یک پایه متوسط ، یک زنجیره ، یک پایه متوسط ، یک زنجیره و  ۱ پایه متوسط میبافیم .

به همین شکل ادامه میدهیم تا ستاره به شش ضلعی تبدیل بشود .

برای وصل کردن موتیف ها از هر روش که دوست دارید میتوانید انجام دهید .

  • متصل کردن از روش بافت با قلاب پس از آماده شدن موتیف ها
  • متصل کردن با سوزن پس از آماده شدن موتیف ها
  • متصل کردن با قلاب زمانی که میبافیم

ما از سومین روش استفاده میکنیم .

نقشه چینش موتیفها

میتوانید در این عکس چینش موتیف ها را مشاهده کنید .

پایین این شال صاف است و نوک تیز نیست

در واقع بیشترین تعداد موتیف چهارده عدد است که بالای شال قرار دارد .

هر ردیف یکی از تعداد کم میشود تا برسد به هفت عدد

میتوانید شال را کوتاه تر یا بلند تر ببافید .

مرحله سوم :  اتصال موتیفها

در هنگامی که پایه کوتاه اول متوسط نوک پره بافته شد ، بجای زنجیره زدن ، قلاب را خارج میکنیم .

از زنجیره نوک موتیف اول که قرینه این موتیف است ( زنجیره دوم میان پایه متوسط ها ) نخ میگیریم و پایه متوسط بعد را بافته .

به همین شکل برای بافت پایه متوسط سوم انجام میدهیم .

۱ زنجیره قبل از بافت پایه بلند میزنیم .

قلاب را خارج میکنیم و از نقطه قرینه روی موتیف اول ( میان پایه متوسط و پایه بلند ) نخ میگیریم و پایه بلند میزنیم.

پایه های بعد هم به همین شکل

میتوان در هنگام متصل کردن ( ابتدا زنجیره بزنیم و سپس متصل کنیم و پایه بزنیم ) یا ( متصل کنیم و سپس زنجیره و پایه ) ببافیم .

فیلم کوتاه  روش اتصال موتیف های شال همزمان با بافت

میتوانید ۳ سمت شال را اگر دوست داشتید ریشه گذاری کنید .

ستاره ها هم میتوان با آلیز انگورا ۱ رنگ بافت

همچنین میتوان تمام موتیف را ۱ رنگ ببافید .