بافت فنجانی

2020/07/18 0 By parsbano

این بافت تعداد دانه ها باید ضریب ۴ بعلاوه ۱ باشد . رج اول سه دانه زیر یک دانه رو میباشد رج دوم دانه ها مثل خودش رج سوم دانه های رو ساده بافته میشود و دانه های زیر دانه سوم روی دو دانه اول کشیده شده و رها میشود . بعد دانه اول را بافته یک ژوته و دانه دوم را میبافیم . رج چهارم دانه ها مثل خودش و ژوته ها طوری بافته میشود که سوراخ بیفتد .