بافت جودانه دوبل

2020/07/18 0 By parsbano

این بافت دودانه زیر دو دانه رو است و رج بعد دانه ها مثل خودش بافته میشود و رج سوم دانه ها برعکس بافته میشود ، رج دو و سه تکرار میشود .