بافت کشباف تیغ ماهی

2020/07/18 0 By parsbano

این کشباف یکی زیر یکی رو بافته میشود فقط تمام رج های جلو و پشت دانه های زیر به این صورت بافته میشود که میل باید از داخل دانه پایه رج قبل دانه گرفته شود و بافت و دانه رو مثل معمولی بافته میشود رج های بعدی هم به همین ترتیب دانه های زیر را از یک رج قبل دانه میگیریم و یا به اصطلاح بافت توشکمی میبافیم .