بافت مدل لانه زنبوری

2020/07/06 0 By parsbano

رج اول یک دانه زیر و یک دانه تو شکمی و تا آخر تکرار رج دوم دانه های ساده از زیر دانه های توشکمی را توشکمی میبافیم . رج بعد جای دانه ها عوض میشود .دانه های ساده توشکمی و توشکمی ها ساده بافته میشوند این دورج آخر تکرار میشود.