آموزش بافت سبد دسته دار

2020/08/28 0 By پارس بانو

همیشه رنگ بندی هر چیزی بستگی به سلیقه شما دارد در این آموزش که میخواهیم بافت سبد دسته دار را بگوییم نیز خودتان میتوانید از رنگ دلخواه استفاده کنید ، پیشنهاد میکنیم که از دورنگ کاموای سوزنی استفاده کنید . با پارس بانو همراه باشید .

میتوانید از بطری استفاده کنید تا سبد محکم بایستد و فرم بگیرد .سایز این سبد نیز بستگی به شما دارد پس از بطری های کوچک و بزرگ میتوانید استفاده کنید .

شروع آموزش بافت سبد دسته دار

مانند عکس حتما مشاهده میکنید که دسته سبد و کفی آن تور بافی شده است .

انواع مارک مختلف از کاموای سوزنی را وجود دارد مانند این

شروع بافت کفی سبد دسته دار

هشت زنجیره میبافیم و پایه کوتاه روی اولین زنجیره میزنیم تا حلقه بشود .

و چهار زنجیره میزنیم و درون حلقه ۱ پایه بلند میزنیم . هفت بار ( ۱ زنجیره میزنیم و درون حلقه پایه بلند میبافیم)

یک زنجیره زده و به سومین زنجیره اول رج پایه کوتاه میزنیم .
هشت سلول داریم .

پنج زنجیره میبافیم و روی پایه رج قبلی پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میبافیم و روی زنجیره قبل (بین ۲ پایه بلند) ۱ پایه بلند میبافیم .

سه بار (دو زنجیره میزنیم ، روی پایه رج قبلی پایه بلند ، دو زنجیره ، پایه بلند روی پایه رج قبل ، دو زنجیره ، پایه روی زنجیره )

دو زنجیره میزنیم و به سومین زنجیره اول رج وصل میکنیم .

دوازده سلول داریم .

رج ۳ : پنج زنجیره میزنیم ، یک پایه روی دو زنجیره رج قبل میبافیم .

دو بار (دو زنجیره میزنیم ، یک پایه روی پایه رج قبل میزنیم )

۲ زنجیره میزنیم و یک پایه روی دو زنجیره رج قبل میبافیم .

دو در میان تا انتهای رج دوم پایه بلند اضافه میکنیم .

حالا تعداد سلول ها ۱۸ تا شده.

رج ۴ : پنج زنجیره میزنیم و ۱ پایه بلند روی پایه رج قبل میزنیم .

دو بار (دو زنجیره میزنیم ، روی پایه رج قبل یک پایه میزنیم )

۲ زنجیره میزنیم و روی دو زنجیره رج قبل یک پایه میزنیم .

۳ در میان تا انتهای رج پایه بلند اضافه میکنیم .

به تعداد ۲۴ خانه توری داریم.

رج ۵ : ۴ در میان پایه بلند اضافه میشود .

حالا ۳۰ خانه توری داریم .

رج ۶ :

تنها کاری که باید کنید این است که به فاصله مساوری ۳ پایه اضافه کنید .

در رج ۶ در کل سه پایه اضافه میشود .

متوانیم (نه خانه میبافیم و بعد ۱ پایه روی زنجیره میبافیم ، دو رنجیره میزنیم و ۱ پایه روی پایه )

تا پایان رج داخل پرانتر را تکرار میکنیم .

رج ۷ :

با شش زنجیره رج هفتم را شروع میکنیم و میان پایه ها را سه زنجیره میزنیم . هیچ پایه ای افزوده نمیشود.

رج هشتم هم مثل رج ۷ بافته می شود.

رج ۹ را با هفت زنجیره شروع میکنیم و میان پایه ها چهار زنجیره میبافیم.

اینجا هم پایه اضافه نمی شود.

رج ۱۰ : ابتدا با هشت زنجیره شروع و میان پایه ها پنج زنجیره میبافیم.

رج یازده ، دوازده ، سیزده مانند رج ده بافته میشود .

زمانی که کفی سبد را میبافیم ، ظرف را روی کار میگزاریم و اندازه گیری میکنیم.

بافت بدنه سبد دسته دار

شروع میکنیم بدنه سبد را میبافیم .

با کاموای سفید و آبی بدنه را یکی در میان میبافیم ، با توجه به سلیقه خودتون میتونید تعداد رنگ به کار رفته رو تغییر بدید یا اصلا تک رنگ ببافید ، اگه سلیقه رنگیتون خوب نیست ستای یک دست معمولا خوب میشوند .

سه زنجیره میزنیم ، این رنجیره یک پایه بلند است . روی زنجیره ها پنج پایه بلند میبافیم ، دو زنجیره میزنیم .

تا انتهای رج  شش پایه بلند روی زنجیره ها میبافیم و ۲ رنجیره میزنیم .

۲ زنجیره پایان رج را که زدیم ، ابتدای رج به سومین زنجیره پایه کوتاه میزنیم .

حالا نخ آبی را متصل میکنیم ، ۱ زنجیره میزنیم و روی ۲ زنجیره ۱ پایه کوتاه و سه زنجیره میبافیم .

۱ پایه بلند روی هر یک از شش پایه رج قبلی میبافیم .

روی ۲ زنجیره ۱ پایه بلند ۲ زنجیره و ۱ پایه بلند میبافیم .

بدین شکل به طرفین شش پایه دو پایه اضافه میکنیم و تعداد پایه بلند های آبی هشت عدد میشود .

تا انتهای رج هشتم پایه بلند و نجیره میبافیم .

رج بعدی را با سفید میبافیم مانند رج قبلی در طرفین پایه بلند ها ۱ پایه بلند اضافه میشود و تعدادشان ده میشود .

پنج رج دیگر مه همین شکل میبافیم .

تعداد پایه بلند ها در هر رج دو تا افزوده میشود .

۲۰ پایه بلند در رج هشتم باید آبی باشد .

بافت لبه سبد بافتنی

روی ۲ زنجیره با نخ سفید پایه کوتاه میزنیم .

پنج زنجیره میزنیم و روی ۲ زنجیره بعد را پایه کوتاه میبافیم .

به همین شکل تا انتهای رج پنجم زنجیره میزنیم و روی دو زنجیره های رج قبلی پایه کوتاه میزنیم . سپس بافت جمع میشود .

مانند تصویر بافت ما این شکلی است .

پنج زنجیره میزنیم و روی زنجیره وسط پنج زنجیره رج قبلی پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و روی پایه کوتاه رج قبلی پایه بلند میبافیم.

تا انتهای رج :

دو زنجیره میزنیم و روی زنجیره وسط رج قبل پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و روی پایه کوتاه رج قبلی پایه بلند میبافیم .

۱ رج را با رنگ آبی تور بافی میکنیم .

با سفید ۱ رج دیگر را تور بافی میکنیم .

با نخ آبی حاشیه بافی میکنیم ، مانند این : روی دو زنجیره ها به ترتیب ،۱ پایه کوتاه ، سه زنجیره و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

کار ما به این صورت میشود .

دوخت بدنه به ظرف سبد بافتنی

داخل بافت ظرف را میگزاریم و مکان برش را مشخص میکنیم .

بافت را کمی به بالا میکشیم تا طول آن را مشخص کنیم .

اضافی ظرف را میبریم .

با سوزن بافت را به ظرف میدوزیم .

یکی در میان سوزن را در پیکوت های حاشیه فرو میکنیم و کوک میزنیم .

از داخل نمای دوخت را مشاهده کنید .

دوخت دسته سبد دسته دار بافتنی

به عرض دلخواه برای دسته سبد نواری از مکان برجستگی ظرف میچینیم.

در اینجا چهار سانت است .

با رنگ آبی و سفید برای روکش دسته تور بافی میکنیم .

به طول دسته و عرض دو برابر آن.

این یک نقشه توربافی مربعی است برای راهنمایی شما .

حالا مرکز روکش دسته را میگزاریم و سپس ۲ لبه آن را روی دسته می آوریم و میدوزیم .

لبه رو میدوزیم .

حالا درز وسط را میدوزیم .

مانند این

در انتها به ۲ طرف سبد دسته را کوک میزنیم .

تزیین سبد بافتنی

میتوانید با شکوفه های کوچولو سبد را تزئین کنید .

شش زنجیره میزنیم و به اولین زنجیره با پایه کوتاه متصل میکنیم .

پنج زنجیره میزنیم و یک پایه بلند در حلقه میبافیم .

چهار مرتبه ، دو زنجیره و یک پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و به سومین زنجیره ابتدای رج بست میزنیم .

به ترتیب برای هر گلبرگ ۱ زنجیره ، دو پایه بلند ، دو پایه دوبل ، دو پایه بلند ، یک زنجیره میبافیم و روی پایه بلند رج قبلی گره نامرئی میزنیم .

مرکز گل ، دو زنجیره میزنیم و در زنجیره دم ۱ گره پفکی میزنیم ، ۱ زنجیره میزنیم و نخ را میبریم .

حالا نخ انتهای گره پفکی و ابتدای گره پفکی را با کمک قلاب به سمت پشت گل میبریم و گره میزنیم .

با شکوفه لبه سبد را تزیین میکنیم (منظور از لبه کنار دسته ها و بین دسته ها است)

این آموزش هم تمام شد امیدوارم که از بافت سبد دسته دار هم لذت ببرید و هم براتون کاربردی باشه .

سبد خوشکل بافتی  ما این شکلی شد

چند نمونه دیگر از سبد بافتنی در دار