بافت کش باف ساده

2020/07/18 0 By parsbano

دم آستین ها یقه و پای لباس را معمولا با ساده ترین نوع کشباف یکی زیر و یکی رو یا دوتا زیر دوتا رو بافته میشود .