بافت کیف دستی مدل کاشی مراکشی

2020/11/05 0 By پارس بانو

با آموزش بافت کیف دستی با مدل برنه بافت کاشی مراکشی در خدمت شما هستیم ، البته این مدل را میتوانید برای کوسن ، لباس ، شال ، روتختی ، پتو و … هم  استفاده کنید این بستگی به خود شما دارد که از مدل ها در بافت های مختلف استفاده کنید و این ترکیب و خلاقیت حتما یک بافت زیبا را تشکیل میدهد .

بافت کیف با ۲ رنگ انجام میشود ولی به پیشنهاد ما دورنگ را انتخاب کنید .

شروع بافت کیف دستی

این کیف از پنج رنگ مختلف استفاده شده است ، که باز هم رنگ بندی به انتخاب شماست .

برای بافت با کاموا های نسبتا نازک تعداد زنجیره های بیشتری باید بافته شود و حتما به تعداد یک عدد فرد ببافید .

در ابتدا ۵۳ زنجیره میزنیم .

حالا در زنجیره ۲ پایه کوتاه میبافیم .

تا انتهای رج را : دو زنجیره میبافیم ، ۲ زنجیره را رد میکنیم و در سومی پایه کوتاه میبافیم .

بدین شکل رج با ۱ پایه کوتاه تمام میشود .

نخ پایاینی را نشانه گزاری میکنیم مانند یک سنجاق .

رج ۲ : به پایه کوتاه ابتدای رج اول اولین رنگ را متصل میکنیم .

سه زنجیره زده …

و تا آخر رج  : روی هر دو زنجیره رج قبل را سه پایه بلند میبافیم و ۱ زنجیره میزنیم .

سه پایه بلند پایانی را که بافتیم ، سنجاق را باز میکنیم و نخ رنگ اول را از دومی خارج میکنیم و نخ ۲ را میبریم .

همچنیم میتوانیم رنگ ۲ را گره بزنیم و ببریم

شروع رج ۳ :

برای شروع رج سوم کیف دستی قلاب بافی ابتدا با نخ اول دو زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم ..

روی پایه کوتاه رج ۱ ، یک پایه بلند ، یک زنجیره و یک پایه بلند میبافیم و تا پایان رج این کار را ادامه میدهیم .

زمانی که پایه بلند را میبافیم نخی که گرفته ایم را کمی میکشیم .

در پایان رج ۱ پایه بلند میبافیم .

یک سنجاق به سر نخ میزنیم .

رج چهارم :

سمتی که نخ اول را بریده بودیم باید رنگ سوم را وصل کنیم .

چهار زنجیره میزنیم و روی هر تک زنجیره میان پایه بلند ها  را سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

بعد از سه پایه بلند انتهای رج ، ۱ پایه بلند روی پایه بلند رنگ اول  میزنیم .

حالا نخ رنگ سوم را یک گره میزنیم و میبریم .

رج پنجم :

سنجاق را باز میکنیم ، دو زنجیره میزنیم و سپس کار را بر میگردانیم .

یک پایه بلند ، یک زنجیره و یک پایه بلند روی هر پایه بلند رنگ اول میبافیم .

پایان رج ، ۱ پایه بلند روی زنجیره رنگ ۲ میبافیم .

به نخ سنجاق میزنیم .

رج ۶ :

رنگ ۳ را به سمت دیگر بافت روی زنجیره ۲ رنگ اول وصل میکنیم .

چهار زنجیره میزنیم ، کار را بر میگردانیم .

روی تک زنجیره های رنگ ۱ ، سه پایه بلند میبافیم و تا پایان رج ادامه میدهیم .

نخ را گره میزنیم و میبریم .

رج هفتم : دو زنجیره با رنگ اول میزنیم و سپس کار را بر میگردانیم .

یک پایه بلند ، یک زنجیره ، یک پایه بلند روی پایه بلند های رنگ اول تا پایان رج میبافیم .

آخر نخ را سنجاق میزنیم

رج هشتم : مانند رج ۶ با رنگ ۴ میبافیم .

و مانند رج هفتم رج بعدی را میبافیم .

تازمانی که بافت مربع شکل میشود بافت را ادامه میدهیم .

مانند عکس بالا دو گوشه مقابل را روی هم میگزاریم تا از مربع بود بافت اطمینان حاصل کنیم .

منطبق بودم دو گوشه روی هم نشان از مربع بود کار میدهد .

رج ۴۱ :

تا به این جا به رج ۴۱ بافت کیف دستی رسیدیم :

میان هر دسته ۳ تایی پایه بلند ، دو پایه بلند میبافیم ، بدون زنجیره زدن و ۱ پایه بلند روی زنجیره رنگ قبل بافته شود .

مانند این

۱ زنجیره میزنیم و دوپایه کوتاه روی پایه بلند آخر که بافتیم میزنیم .

سپس ۱ رج پایه کوتاه دور تا دور کار ببافید ….

سه پایه کوتاه در گوشه های کار بزنید .

زمانی که به پایان رج رسیدید : در گوشه دو پایه کوتاه ببافید و به اولین پایه کوتاه ابتدای رج گره گره نامرئی بزنید .

زمانی که بافت از وسط تا زده میشود دو ضلع بالایی ، لبه بالای کیف خواهند بود .

در رج ۴۲ کل رج به ترتیب : ۱ پایه کوتاه میبافیم ۲ پایه کوتاه را یکی کرده ، و برای یکی کردن پایه کوتاه ، از ۲ پایه رج قبلی نخ میگیریم و سه نخ روی قلاب را یکی میکنیم .

رج ۴۳ تا پایان رج ۲ پایه کوتاه را یکی کرده …

لبه کیف با بافت این ۲ رج کاهشی چین میخورد .

سپس ۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم .

چهار پایه کوتاه برای لبه بالای جلو کیف میبافیم .

۶۰ زنجیره برای دسته کیف میزنیم سپس به سمت دیگر لبه جلو پایه کوتاه میزنیم و نخ را میگیریم گره میزنیم و میبریم .

به صورت رفتو برگشتی لبه کیف بافته میشود پس در اول هر رج ۱ زنجیره چرخشی میزنیم .

زمان بافتن لبه بالای پشت کیف رسید پس چهار پایه کوتاه میبافیم .

برای بند کیف هم ۶۰ زنجیره میزنیم .

با پایه کوتاه بند را متصل میکنیم و کار را بر میگردانیم .

یک گیره برای نشانه ابتدای رج میزنیم .

سپس دور کار را پایه کوتاه میزنیم .

زمانی که به زنجیره ها رسیدیم ۱ پایه کوتاه داخل هر زنجیره میبافیم .

دوباره پایان هر رج نشانه گزاری میکنیم .

چهار رج بند و کناره یا پهلو های کیف دستی را پایه کوتاه میبافیم .

نخ را گره میزنیم و میبریم .

این هم کیف دستی قلاب بافی زیبای ما تا به اینجا

سپس نوبت بافت بندینک در کیف رسیده

شش دانه پایه کوتاه از وسط لبه پشت کیف میبافیم .

شش پایه کوتاه را به تعداد رجی که خواستید ببافید .

اول میتوانید چهار پایه کوتاه ببافید و سپس افزایش دهید …

از حلقه های فلزی میتوانید برای آویزان کردن منگوله استفاده کنید .

سعی کنید طول بندینک به قدری باشد که بعد از تا زدن برای حلقه ، در کیف به راحتی بسته شود.

بین ۱۵ تا ۲۰ رج میبافیم .

سپس به لبه کیف قسمت مادگی قفل آهنربایی را متصل میکنیم و سمت دیگر را به بندینک متصل میکنیم .

اگر میخواهید اطمینان پیدا کنید که قفل محکم تر بایستد چسب هم میتوانید بزنید .

حالا حلقه را بگزارید و لبه بندینک را به داخل تا میزنیم و میدوزیم .

از سمت داخل کیف ، یک دایره کوچک میبافیم و چسب میزنیم تا قسمت مادگی قفل پنهان شود .

میتوانید برای محکم شدن کار ، قسمتی که از داخل گفته شد با سوزن هم کوک بزنید .

پایان کار کیف دستی با قلاب باید ۱ منگوله بسازید و به حلقه آن بیندازید .

بافت کیف دستی  مدل کاشی مراکشی هم به پایان رسید امیدوارم لذت برده باشید .