آموزش بافت رومیزی موتیفی

2021/02/21 0 By پارس بانو

امروز آموزش بافت رومیزی موتیفی را داریم که با موتیف های ساده درست میشود . شما میتوانید از رنگ ها و چینش های مختلف استفاده کنید تا انواع رومیزی در اندازه های مختلف را ببافید و استفاده های مختلف کنید مانند :

  • پادری
  • قالیچه
  • زیر بشقابی
  • زیر قاشقی
  • و ….

چند نمونه بافته شده

استفاده از چند رنگ و چینش های مختلف

یک رومیزی بسیار زیبا در قلاب بافی

این بافت هم با دو ترکیب رنگ برای ست زیر بشقابی و زیر قاشق چنگالی بافته شده

ست رومیزی و زیر بشقابی را مشاهده میکنید .

شروع بافت رومیزی موتیفی

سه موتیف برای بافت رومیزی موتیفی استفاده شده که ما در ۳ بخش آن ها را خواهیم گفت .

بخش اول بافت رومیزی موتیفی

باف موتیف برگ کوچک با بافت تونسی

حلقه جادویی میزنیم : نخ را ۱ دفعه دور انگشت میپیچیم ف از زیر حلقه نخ میگیریم و با قلاب گره میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و دوازده پایه کوتاه میبافیم ، به پایه کوتاه اول گره نامرئی میزنیم.

از رج قبل حلقه پشتی پایه کوتاه رج قبل نخ میگیریم .

سپس از پایه کوتاه بعد هم نخ میگیریم : از زیر ۲ حلقه ، نه حلقه پشت

ما در رج ۱ ، ۳ نخ روی قلاب داریم .

سپس ۲ تا یکی میکنیم : به صورتی ۲ حلقه نخ اول را میبافیم .

حالا ۲ نخ دیگر را ۲ تا یکی میکنیم .

سپس از حلقه پشتی رج قبل نخ میگیریم .

به همین ترتیب

۱ نخ هم از پشت حلقه آخر رج قبل و یکی هم از پایه بعد میگیریم .

ما در رج ۲ ، چهار نخ روی قلاب داریم .

در رج ها یکی اضافه میشود .

۲ تا یکی ، ۲ تا یکی میکنیم .

روش نخ گرفتن با فیلم

نخ ها روی قلاب در رج ۳ ، پنج تا خواهد شد .

تا زمانی که نخ ها ۱۰ تا میشود به همین شکل ادامه میدهیم .

بعد از ۲ تا یکی کردن نخ را گره میزنیم و میبریم .

برگ را مشاهده میکنید .

زمانی که میخواهیم برگ بزرگ تر باشد مانند برگ سمت چپ ، رج ۲ را ۲ پایه کوتاه در ۱ گره میبافیم . حالا بافت تونسی میزنیم .

بخش دوم رومیزی موتیفی بافت گل کوچک

حلقه جادویی میزنیم ، دو زنجیره و ۱ پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و ۲ پایه بلند را یکی میکنیم .

(پایه بلند ادغام شده)

دو زنجیره میزنیم ، شش بار ( دو پایه بلند ادغام شده و دو زنجیره میبافیم )

به زنجیره دوم اول رج با گره نامرئی بست میزنیم . نخ را میبریم و میان بافت محکم میکنیم .

با نخ رنگ دیرگ روی ۲ زنجیره میان پایه بلند ها به ترتیب دو پایه بلند ادغام شده ، دو زنجیره و دو پایه بلند ادغام شده میبافیم . دو زنجیره زده …

روش بافت ۲ پایه بلند اول رج بدون بافت زنجیره های شروع را در فیلم زیر مشاهده کنید .

اول نخ را گره میزنیم و قلاب را داخل آن فرو میکنیم ، ۱ دفعه نخ روی قلاب می اندازیم و پایه بلند ادغام شده میبافیم .

هفت بار : دو پایه بلند ادغام شده ، دو زنجیره و دو پایه بلند ادغام شده بافته . دو زنجیره بزنید .

به اول رج بست بزنید .

روی دو زنجیره میان پایه بلند های ادغام شده با نخ رنگ دیگر ۱ پایه کوتاه ببافید .

پنج پایه بلند روی ۲ زنجیره بعد ببافید .

۱ پایه کوتاه روی ۲ زنجیره بعد ببافید .

به همین شکل ۱ در میان روی دو زنجیره ها ، پنج پایه بلند و ۱ پایه کوتاه ببافید .

به پایه کوتاه اول رج با گره نامرئی بست بزنید .

سپس با نخ سبز از پایه بلند دوم شروع کنید و روی پایه بلند ها گره نامرئی ببافید .

زمانی که به پایه کوتاه رسیدید نخ را از زیر زنجیره اولین رج بگیرید و گره نامرئی ببافید .

بافت حاشیه گلبرگ های موتیف با فیلم

موتیف بسیار خوشکل هم بافته شد

بخش سوم بافت رومیزی موتیفی : بافت موتیف بزرگ

۲ رج را مانند موتیف قبل بافته …

نخ رنگ دیگر را وصل میکنیم و مانند شکل ، روی ۲ زنجیره میان گلبرگ ها چهار پایه بلند میبافیم .

به همین ترتیب

۱ زنجیره میزنیم و روی ۲ زنجیره بعد پایه کوتاه زده و ۱ زنجیره میزنیم .

تا انتهای رج : روی ۲ زنجیره بعد چهار پایه بلند بافته ف ۱ زنجیره میزنیم و روی ۲ زنجیره بعد پایه کوتاه و ۱ زنجیره میزنیم .

به پایه بلندی اول در ابتدای رج بست بزنید …

رج بعدی ۲ زنجیره میبافیم و در همانجا پایه بلند میبافیم .

۲ پایه بلند میبافیم و روی پایه بلند آخر ۲ پایه بلند میبافیم .

به همین شکل تعداد پایه های گلبرگ شش تا خواهد شد .

تا انتهای رج : روی پایه بلند اول در رج قبل ۲ پایه بلند میبافیم ، ۲ پایه بلند میبافیم . روی پایه بلند اخر ۲ پایه بلند بافته و ۲ زنجیره میزنیم .

به اول رج بست بزنید .

در رج بعدی اول و آخر گلبرگ پایه اضافه میکنیم .

پایه ها هشت تا خواهد شد .

در رج بعدی هم اول و آخر گلبرگ پایه اضافه کرده …

پایه ها ده تا خواهد شد .

به اول رج بست میزنیم .

۲ پایه را نمیبافیم روی سومی شش پایه بلند بافته …

دو پایه را نمیبافیم و روی سومی پایه کوتاه زده …

۱ پایه را نمیبافیم روی بعدی شش پایه بلند میبافیم .

دو پایه را نمیبافیم و روی ۱ زنجیره پایه کوتاه زده .

تا انتهای رج به همین شکل بالای گلبرگ ها را ببافید .

مانند گل کوچک دور گلبرگ ها را بافت نامرئی بزنید .

زمانی که به پایه کوتاه ها رسیدید از زیر آن ها نخ بگیرید و بافت نامرئی بزید .

خب موتیف بسیار زیبا را مشاهده میکنید .

با رنگ بندی که خود میدانید این ۳ موتیف را در کنار هم بچینید و بدوزید .

دوخت موتیف های رومیزی

با سلیقه خود موتیف ها را کنار یکیدیگر بچینید .

برای اینکه ثابت شود با استفاده از یک کوک آن ها را وصل کنید ، کوک را روی کار میزینم .

در انتها از پشت کار بهم میدوزیم .

نکته : باید موتیف ها را به شکلی بچینیم که برجستگی های گلبرگ ها در کنار فرورفتگی گل مجاور باشد .

به همین شکل برگ ها هم در فرو رفتگی های گلبرگ ثابت شود .

آموزش وصل کردن موتیف های رومیزی با فیلم

نقشه بافت موتیف گل

از نقشه های زیر میتوانید برای بافت رومیزی موتیفی کمک بگیرید .

مشاهده میکنید که زیرلیوانی که چقدر زیبا با همین موتیف بافته شده اند .

فرش ، پادری

رنگ بندی های خوب در بافت رومیزی موتیفی …

امیدوارم که از این آموزش بافتنی لذت برده باشید .