بافت روکش جعبه دستمال کاغذی

2020/10/17 0 By پارس بانو

سلام دوستان امروز آموزشی داریم که کاربرد خیلی خوبی توی خونه داره ، در این مطلب قصد داریم آموزش بافت روکش جعبه دستمال کاغذی رو بگیم که خیلی ساده هم هست . با پارس بانو همراه باشید .

به دلیل اینکه این بافت خیلی کاموا کم نیاز داره میتونید از کاموا های اضافی و خرده استفاده کنید .

شروع بافت روکش جعبه دستمال کاغذی

برای بافت در اول کار شما به اندازه دور دریچه خروجی جعبه دستمال کاغذی زنجیره بزنید و حتما توجه داشته باشید که تعداد زنجیره ها مضربی از ۳ باشد.

ما این مدل را برای پایه کار ۴۸ زنجیره بافته ایم .

به زنجیره اول با گره نامرئی متصل میکنیم .

چهار زنجیره میبافیم .

۲ زنجیره پایه کار را نمیبافیم و در سومی سه پایه بلند میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم .

شش بار : دو زنجیره نمیبافیم و در سومی سه پایه بلند میبافیم و ۱ زنجیره میزنیم .

۲ زنجیره نمیبافیم و در سومی سه پایه بلند دو زنجیره و سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

هفت بار : دو زنجیره نمیبافیم و در سومی سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

۲ زنجیره را نمیبافیم و در سومی سه پایه بلند و دو زنجیره و دو پایه بلند میبافیم .

به زنجیره سوم اول رج با گره نامرئی متصل میکنیم .

تا این جا ۱ رج بافتیم .

شروع بافت رج بعدی ; نخ را به قبل از بافت نوک کار وصل کنید.

سه زنجیره میبافیم ، دو پایه بلند ، دو زنجیره و سه پایه بلند میبافیم .

این بافت گوشه کار است که در هر رج در چهار گوشه تکرار می شود.

۱ زنجیره میبافیم و روی زنجیره میان پایه ها سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

با سه پایه بلند ، دو زنجیره و سه پایه بلند گوشه را میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم .

تا انتهای رج بافت را به همین صورت ادامه میدهیم .

دوطرف نوک های رج اول گوشه ها بافته می شود.

رج ۲ را که بافتیم ، بافت ما به شکل مستطیل در می آید .

قبل از گوشه نخ رج بعد را وصل میکنیم .

سه زنجیره میزنیم و دو پایه بلند میبافیم و ۱ زنجیره میزنیم .

در گوشه مانند رج قبلی ، سه پایه بلند ، دو زنجیره و سه پایه بلند میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم .

روی یک  زنجیره ها سه پایه بلند میبافیم .

سپس گوشه هم میبافیم .

مانند تصویر بافت بدین صورت میشود .

سپس رج را تمام میکنیم .

۱ رج دیگر میبافیم تا به لبه های جعبه برسیم .

نکته : شاید بخاطر اینکه کاموای شما نازک تر باشد باید تعداد رج های بیشتری بافته شود .

این رج یعنی رج ۴ هم تمام شد .

مانند تمام بافت از این جا به بعد در گوشه ها ، سه پایه بلند و ۱ زنجیره بافته شود .

مانند تصویر بافت ما شکل جعبه به خود گرفته است .

تا زمانی که به پایین جعبه نرسیدیم ، کل رج ها را سه پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم .

برای این مدل ما هشت رج بافته ایم .

باز هم میگوییم که رنگ نخ و کاموا بستگی به خود شما و سلیقه شما دارد .

امیدوارم که از آموزش بافت روکش جعبه دستمال کاغذی لذت برده باشید .