بافت نخودی تور

2020/07/18 0 By parsbano

تعداد دانه ها ضریب چهار + یک میباشد رج اول همه دانه ها از رو بافته میشود رج دوم سه دانه را از رو یکی کرده و از دانه بعدی سه دانه میبافیم.  تا اخر همین طور ادامه داده رج ۳ همه دانه ها از رو میباشد رج ۴ ابتدا از داخل یک دانه ۳ دانه بافته بعد ۳ دانه را یکی میکنیم . این چهار رج تکرار میشود .