آموزش بافت عروسک پلنگ صورتی

2021/02/16 0 By پارس بانو

سلام در بخش عروسک بافی امروز بافت پلنگ صورتی را دارید که برای بافت این عروسک میتوانید از کاموا هایی نظیر فدک ، کریستال و … استفاده کنید .

بافت پوزه و سر عروسک پلنگ صورتی

پوزه را با نخ سفید ببافید

رج اول : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج دوم : ۲ پایه کوتاه در هر پایه میبافیم _ ۱۲ پایه

رج سوم : ۱ در میان پایه اضافه میکنیم _ ۱۸ پایه

رج چهار و پنج : هجده پایه را میبافیم .

رج ششم : ۱ در میان دانه کم میکنیم ، یعنی شش بار ( ۱ پایه میبافیم  ، ۲ تا یکی میکنیم ) _ ۱۲ پایه

رج هفت و هشت : ۱۲ پایه را میبافیم

بافت سر عروسک پلینگ صورتی

رج نهم : ۱ پایه میبافیم و سه بار ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم . سه پایه میبافیم و ۳ بار ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم . دو پایه میبافیم _ ۱۸ پایه

رج دهم : ۱ پایه میبافیم و ۳ دفعه ( ۱ پایه میبافیم ، دو پای در ۱ پایه ) میبافیم . سه پایه و سه بار ( ۱ پایه میبافیم ، دو پایه در ۱ پایه ) میبافیم . دو پایه میبافیم _ ۲۴ پایه

رج یازدهم : ۱ پایه میبافیم و سه دفعه ( دو پایه بافته ، دو پایه در ۱ پایه ) میبافیم . سه پایه و ۳ دفعه ( دو پایه بافته ، دو پایه در ۱ پایه ) میبافیم . دو  پایه میبافیم _ ۳۰ پایه

رج دوازدهم : ۱ پایه میبافیم و سه بار ( سه پایه بافته ، دو پایه در ۱ پایه ) میبافیم . سه پایه و ۳ بار ( سه پایه بافته ، دو پایه در ۱ پایه ) میبافیم . دو پایه میبافیم _ ۳۶ پایه

رج سیزده تا هفده : ۳۶ پایه را میبافیم

رج هجدهم : ۱ پایه میبافیم و سه دفعه ( سه پایه بافته ، دو پایه را یکی ) میبافم . سه پایه و سه دفعه ( سه پایه بافته ، دو پایه را یکی میبافیم . دو پایه میبافیم _۳۰ پایه )

رج نوزدهم : ۱ پایه میبافیم و سه دفعه ( دو پایه میبافیم ، دو پایه یکی ) میبافیم . سه پایه و سه بار ( دو پایه میبافیم ، دو پایه یکی ) میبافیم . دو پایه میبافیم _ ۲۴ پایه

رج بیستم : ۱ پایه بافته و سه دفعه ( یک پایه بافته ، دو پایه یکی ) میبافیم . سه پایه و سه دفعه ( یک پایه میبافیم ، دو پایه یکی ) میبافیم . دو پایه میبافیم _۱۸ پایه

 

رج بیست و یکم : ۱ پایه میبافیم و سه دفعه ( دو پایه یکی ) میبافیم . سه پایه و سه بار ( یک پایه بافته ، دو پایه یکی ) میبافیم . دو پایه میبافیم _ ۱۲ پایه

رج بیست و دوم : شش بار ۲ پایه یکی میکنیم _ ۶ پایه

****

قبل از بسته شدن بافت ، سر را با الیاف پر میکنیم

بافت چشم عروسک پلنگ صورتی

شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

منجوق مشکی برای مردمک چشم بدوزید .

چشم ها نزدیک پوزه میان رج ده و یازده دخته شوند.

بافت گوش های پلنگ صورتی

رج اول : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج دوم : ۳ بار ( ۱ پایه کوتاه بافته و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _۹ پایه

رج ۲ را در حلقه پشتی میبافیم .

گوش ها در ادامه چشم ها ، پشت سر میان رج هفت و هشت وصل میکنیم .

دوخت دهان و بینی عروسک پلنگ صورتی

از نخ عمامه دمسه میتوانید برای بینی استفاده کنید ، در فاصله میان رج ۱ و ۲ پوزه سوزن فرو میکنیم و به صورت مثلث بدوزید .

با نخ مشکلی برای دوخت دهان از پشت سر عروسک سوزن را فرو میکنیم و در بخش آخر بافت سفید دقیقا جایی که در عکس مشاهده میکنید سوزن را بیرون می آوریم .

در سوی مقابل بافت سوزن را  فرو میکنیم و از نوک قرمز پوزه بیرون می آوریم .

مانند این

از زیر نخ مشکی سوزن را بیرون می آوریم .

نخ را کمی میکشیم و باز هم در قسمت نوک پوزه فرو میکنیم و از پشت سر سوزن را بیرون میکشیم .

در بخش پشت ۱ گره کوچک میزنیم و ادامه نخ را داخل سر پنهان میکنیم .

با رنگ مشکی برای ابرو ها از بالای چشم به شکل اریب میدوزیم .

نکته : میان چشم و ابرو فاصله ای نیست .

بافت دست های پلنگ صورتی

رج یکم : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج دوم : سه بار ( ۱ پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۹ پایه

رج سوم : نه پایه کوتاه میبافیم .

رج چهارم : ۱ گره پفکی و هشت پایه کوتاه میبافیم .

بافت پفکی برای انگشت شصت : ۱ نخ روی قلاب می اندازیم و ۱ نخ هم از داخل پایه میکشیم .

سه بار این کار را تکرار میکنیم . حالا همه نخ های روی قلاب را یکی میکنیم .

رج پنجم : سه بار ( ۱ پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم ) _ ۶ پایه

رج شش تا بیست و پنجم : شش پایه کوتاه میبافیم .

نیازی نیست داخل دست را با الیاف پر کنید . ما هم انجام ندادیم .

فقط کمی پنبه را برای دست ها سر سیم میگذاریم و داخل دست فرو میکنیم .

مانند این

بافت پاهای پلنگ صورتی

رج اول : پنج زنجیره میزنیم و از زنجیره یکی به آخر پایه کوتاه میبافیم . در زنجیره اول چهار پایه کوتاه میبافیم .

سمت دیگر زنجیره ها ۲ پایه کوتاه میبافیم و در زنجیره بعد دو پایه کوتاه میبافیم .

رج دوم : ۲ پایه در ۱ پایه ، سه پایه ، سه بار ( دو پایه در یکی ) ، سه پایه و ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم _ ۱۶ پایه

رج سوم تا رج پنجم : شانزده پایه را میبافیم .

رج ششم : پنج پایه ، سه بار ( ۲ پایه یکی ) ، پنج پایه میبافیم _ ۱۳ پایه

رج هفتم : دو پایه ، چهار بار ( دو پایه یکی ) میبافیم _۹ پایه

رج هشت تا بیست و هفت : ۹ پایه را میبافیم .

زمان بافت با الیاف پاها را پر کنید .

داخل پاها سیم گلسازی قرار دهید.

بافت بدن پلنگ صورتی

مثل عکس پاها را کنار هم قرار میدهیم و بافت را شروع میکنیم .

رج اول : ۱ پایه از پای راست میبافیم . ۱ پایه از پای راست و ۱ پایه از پای چپ را باهم میگیریم و میبافیم . ۲ پایه را یکی میکنیم

هفت پایه از پای چپ میبافیم .

به محل اتصال پاها در پشت میرسیم . ۱ پایه از پای چپ و ۱ پایه از پای راست را با هم میبافیم .

حالا شش پایه از پای راست را میبافیم .

تعداد پایه ها در رج اول شانزده پایه شد .

رج دوم : سه بار ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم . سیزده پایه میبافیم _ ۱۹ پایه

رج سوم : ۱۹ پایه را میبافیم .

رج چهارم : سه بار ( ۱ پایه میبافیم و ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم ) ۱۳ پایه میبافیم _ ۲۲ پایه

رج پنج تا هشت :  بیست و دو پایه میبافیم .

رج نهم : دو بار ( پنج پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) ۲ بار ( دو پایه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم ) ۱۸ پایه

رج دهم : سه بار ( دو پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) چهار پایه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم _۱۴ پایه

رج یازدهم : چهارده پایه را میبافیم .

رج دوازدهم : چهار بار ( دو پایه را یکی میکنیم ) چهار پایه میبافیم و ۲ پایه را یکی میکنیم _ ۹ پایه

رج سیزدهم تا پانزدهم : نه پایه را میبافیم » گردن

با الیاف بدن را پر میکنیم .

در محل مناسب دست ها را با ۱ رج به گردن متصل میکنیم .

در واقع در محل وصل ۱ پایه از گردن و ۱ پایه ار دست میگیریم و میبافیم و این کار را ۲ مرتبه تکرار میکنیم به دست دیگر هم که رسیدیم به همین ترتیب

بافت سفیدی جلوی بدن عروسک پلنگ صورتی

رج اول : پنج زنجیره میزنیم و از زنجیره یکی به آخر سه پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه کوتاه در زنجیره آخری میبافیم _ پنج پایه

رج دوم : ۱ زنجیره میزنیم و بافت را بر میگردانیم ، چهار پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _ شش پایه

رج سوم : ۱ زنجیره میزنیم و بافت را بر میگردانیم ، پنج پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _ هفت پایه

رج چهارم : ۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم ، شش پایه کوتاه و ۲ پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم _ هشت پایه

رج پنج تا نه : همان هشت پایه را میبافیم .

رج دهم : ۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم ، دو پایه کوتاه را یکی میکنیم ، چهار پایه کوتاه میبافیم ، دو پایه کوتاه را یکی میکنیم _ شش پایه

رج یازدهم : شش پایه را میبافیم .

رج دوازدهم : ۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم ، دو پایه کوتاه را یکی میکنیم ، دو پایه میبافیم . دو پایه را یکی میکنیم _ چهار پایه

رج سیزدهم تا هفدهم : چهار پایه میبافیم .

برای این که بافت تمیز بشود دور کار را بافت نامرئی میزنیم توی تصویر یک سمت کار بافت زده شده تا مقایسه کنید . این بخش روی شکم دوخته میشود .

بافت دم عروسک پلنگ صورتی

حلقه جادویی میزنیم و داخل آن را چهار پایه کوتاه میبافیم .

رج ۲ به بعد در حلقه پشتی بافت را انجام میدهیم .

به اندازه ۱۸ سانتی متر ۴ پایه میبافیم .

بعد از متصل شدن پاها دم را میان رج سه و چهار وصل میکنیم .

اتصال سر عروسک پلنگ صورتی به بدن

در بخش زیر سیم را میان رج ۱۳ و ۱۴ فرو کرده و مابقی که در بافت گردن داریم ، سر را به بدن میدوزیم .

مانند این سر را به بدن وصل کردیم .

خب عروسک بافی تکمیل شد و حالا یک عروسک پلنگ صورتی خوشکل داریم امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید

اگر از این عروسک برای آویز کوله استفاده میکنید داخل آن سیم نگذارید .