آموزش بافت نوار پهن رومانی و بافت ایرلندی

2021/02/16 0 By پارس بانو

بافت نوار پهن رومانی و بافت ایرلندی در سوزندوزی رومانی و قلاب بافی ایرلندی کاربرد دارد . از نوار پهن رومانی برای کمربند و بند کیف هم استفاده میشود ، همراه ما باشید آموزش بافیلم و تصویر در ادامه …

بافت نوار پهن رومانی با فیلم آموزش

اول سه زنجیره برای بافت نوار پهن بزنید .

در زنجیره ۲ و ابتدایی پایه کوتاه ببافید .

مانند بافت نوار باریک معمولی ، کار را نود درجه به سمت چپ بچرخانید .

مانند تصویر پایین در پایه کوتاه رج قبل ( کنار حلقه ) پایه کوتاه ببافید .

در حلقه قلاب را فرو ببرید ، نخ را بگیرید و پایه کوتاه ببافید .

به این صورت بافت ما شکل میگیرد

دوباره بافت را ۹۰ درجه به چپ بچرخانید و در پایه کنار جفت حلقه پایه کوتاه ببافید .

سپس در جفت حلقه پایه کوتاه ببافید .

تا اندازه و طول مورد نظر خود این بافت را ادامه دهید .

پس بافت را ۹۰ درجه به چپ بچرخانید .

ابتدا در پایه رج قبل پایه بزنید .

سپس در جفت حلقه کناری پایه کوتاه ببافید .

فیلم آموزش بافت نوار پهن