بافت مدل صدفی

2020/07/04 0 By parsbano

رج اول و دوم دانه ها از زیر بافته میشود رج سوم یک دانه از زیر دو ژوته دوتا یکی از رو و بعد ۱۳ دانه از زیر دوتایکی از رو دو ژوته یک دانه از زیر و تکرار رج چهارم یک دانه از زیر دو ژوته را یکی از زیر و یکی از رو میبافیم ۱۵ دانه از زیر دو ژوته را یکی از زیر یکی از رو میبافیم بعلاوه یک دانه از زیر رج پنجم و ششم همه دانه ها از زیر رج هفتم یک دانه از زیر دودانه ژوته بعلاوه دوتایکی از رو دودانه ژوته دوتایکی از رو یازده دانه از زیر دوتایکی از رو دو ژوته دوتایکی از رو دوژوته یکی از زیر رج هشتم یک دانه از زیر دو ژوته رایکی از زیر یکی از رو میبافیم یک دانه زیر دو ژوته یکی از زیر یکی از رو میبافیم ۱۳ دانه از زیر دو ژوته را یکی زیر یکی رو میبافیم یکی زیر بعد دو ژوته را بافته یکی از زیر یکی از رو و بعد یک زیر و تکرار رج ۹ دانه ها همه اززیر رج ۱۰ شش دانه از زیر دو ژوته یکی از زیر ۱۴ بار تکرار شود و بعد پنج دانه از زیر .

رج ۱۱ یک دانه از زیر دو ژوته دوتایکی از رو دو ژوته دوتا یکی از رو دو ژوته بعد ژوته هایی را که رج قبل انداخته بودیم رها میکنیم و فقط ۱۴ دانه را گرفته تا دانه ها بلند شود . بعد همه را از رو یکی کرده تا پنج دانه بماند بعد دو ژوته دوتایکی از رو دو ژوته دوتایکی از رو دو ژوته یک دانه زیر رج ۱۲ ام یک دانه از زیر دو ژوته را یکی از زیر یکی از رو بافته یک دانه زیر ، دوژوته را بافته یک دانه زیر تا آخر همین طور میبافیم این ۱۲ رج تکرار شود .