آموزش پایه کوتاه و گره نامرئی ; بست زدن

2021/02/21 0 By پارس بانو

سریعا به سراغ آموزش بافت پایه کوتاه و گره نامرئی میرویم :

بافت پایه کوتاه (قلاب بافی دوبل):

(single crochet) یا بافت پایه کوتاه را در نقشه ها با علامت  بعلاوه ” + ”  یا ضربدر ” × ” نمایش میدهند .

زنجیره را به تعداد دلخواه میزنیم ولی ۱ زنجیره دیگر برای برگشت کار و شروع بافت پایه اضافه میکنیم . زیر نخ بالایی از زنجیره دوم ، قلاب را فرو میکنیم .

نخ را بیرون میکشیم و حالا آن را از بین ۲ حلقه روی قلاب بیرون می آوریم .

زمانی که دانه آخر را بافتیم ۱ زنجیره میزنیم و بافت را به سمت پشت بر میگردانیم .

قلاب را برای شروع ردیف دوم و دیگر ردیف های زوج زیر ۲ رشته بالایی از دانه ردیف قبل فرو میکنیم .

در آخر ردیف ۲ و ردیف های زوج دیگر قلاب را زیر ۲ رشته بالایی از دانه اول فرو میکنیم و کار را به شکلی بر میگردانیم که پشت آن به سمت ما باشد .

شکل فرو کردن قلاب در اخر ردیف ۳ و ردیف های فرد دیگر . به تفاوت ظاهری بین دانه آخر ردیف قبل و دانه مجاور آن در ردیف دوم توجه کنید .

بافت پایه کوتاه با فیلم

فیلم زبان اصلی از پایه کوتاه

بافت پایه کوتاه مستقیم

بافت پایه کوتاه را در نقشه های قلاب بافی با این علامت نشان میدهند .

مانند پایه کوتاه کوتاه این بافت به ترتیب از پشت و جلوی کار میبافیم . ولی قلاب را فقط در ۱ حلقه از دانه ردیف قبل وارد میکنیم . این روش ، بافت ناهواری را ترتیب میدهد . به تصویر توجه کنید .

بافتی که گفتیم بیشتر در بافت برگ ها مورد استفاده است  .

بافت پایه کوتاه مدور

مانند علامت پایه کوتاه مستقیم بافت پایه کوتاه مدور را نشان میدهیم .

این بافت هم مثل پایه کوتاه میبافیم اما زمان بافت آن ، روی کار باید روبروی شما باشد . در یکی از حلقه های دانه قبلی قلاب را وارد میکنیم .

این روش یک نوع بافت مخطط شکل میدهد . در مطلبی دیگر به شما میگوییم که برای بافت دایره ای چطور پایه اضافه کنید .

گره نامرئی (بافت نامرئی یا بست زدن)

(slip stitch) گره نامرئی را با شکل دایره تو پر یا بیضی تو پر نمایش میدهیم

۱ ردیف از این بافت مثل ۱ ردیف زنجیره به نظر می آید که به کار قلاب بافی وصل شده …

بیشتر برای لبه ها ، اتصال تکه ها به هم و انتقال از ۱ بخ به بخش دیگر مورد استفاده میباشد .

نکته : این بافت بلندی ندارد .

بافت نامرئی با فیلم