home بافندگی بافت ماهی کوچک برای هفت سین نوروز

بافت ماهی کوچک برای هفت سین نوروز

2021/02/16 / 0 / Posted by پارس بانو

وسایل لازم برای بافت ماهی که قرار است آموزش دهیم : قلاب شماره ۲ و کاموای آلیز دیوا ، در کنار این وسایل الیاف هم برای پرکردن بدن ماهی نیاز داریم .

کاربرد و استفاده از این ماهی بستگی به خود شما دارد اما از این ماهی میتوان برای سفره هفت سین عید نوروز استفاده کرد و اگر دوست داشتید برای جاکلیدی هم  میتوانید از آن استفاده کنید .

شروع بافت ماهی سفره هفت سین

با یک آموزش دیگر از قلاب بافی ( بافت ماهی کوچک تزئینی ) در خدمت شما هستیم ، امیدوارم که از این آموزش بافتنی لذت ببرید .

بافت بدن ماهی

داخل حلقه جادویی ۶ پایه کوتاه میبافیم .

یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه اول میبافیم .

در رج بعدی روی گره های رج قبل را پایه کوتاه میبافیم .

بافت ماهی مانند بافت عروسک ، پایه ها پشت سر هم بافته میشود و انتهای رج با گره نامرئی بست نمیزنیم .

رج سوم ۲ پایه کوتاه در هر گره بافته تا دانه ها دوازده تا شود .

رج چهارم :

سه پایه کوتاه میبافیم در بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

۲ بار دیگر سه پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه در ۱ گره میبافیم .

دانه ها پانزده تا میشود .

رج پنجم :

چهار پایه کوتاه میبافیم در بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

۲ بار دیگر چهار پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه در ۱ گره میبافیم .

دانه ها ۱۸ عدد میشود .

رج ششم : پنج پایه کوتاه میبافیم و در بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

۲ بار دیگر پنج پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه در ۱ گره میبافیم .

دانه ها ۲۱ عدد میشود

رج هفتم : شش پایه کوتاه میبافیم و در بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

۲ بار دیگر شش پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه در ۱ گره میبافیم .

دانه ها ۲۴ عدد میشود .

رج هشتم : روی تمام گره ها ۱ پایه کوتاه میبافیم .

رج نهم : سه پایه کوتاه میبافیم و در بعدی ۲ پایه کوتاه میبافیم .

پنج بار دیگر سه پایه کوتاه میبافیم و ۲ پایه در یک گره میبافیم .

دانه ها ۳۰ عدد میشود .

بدون افزایش رج های ۱۰ تا ۱۴ را میبافیم .

یک پایه کوتاه روی تمام گره های رج قبلی میبافیم .

رج چهاردهم :

سه پایه کوتاه میبافیم و دو گره بعدی را یکی کرده …

برای انجام این کار قلاب را وارد حلقه جلویی ۲ گره میکنیم ، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم .

تعداد دانه ها ۲۴ …

رج پانزدهم را بدن کاهش بافته _ تعداد پایه ها ۲۴ …

رج شانزدهم : کل رج ۶ پایه کوتاه میبافیم و ۲ تا یکی میکنیم ،  ۲۱ دانه

رج هفدهم : کل رج پنج پایه کوتاه میبافیم و دو تا یکی میکنیم ،  ۱۸ دانه

سپس باید بدن ماهی را با الیاف پر کنیم .

رج هجدهم : کل رج چهار پایه کوتاه میبافیم  و دو تایکی میکنیم . ۱۵ دانه

رج نوزدهم : کل رج سه پایه کوتاه میبافیم و دو تا یکی کرده ، ۱۲ دانه باقی مانده است .

رج بیستم قلاب را داخل دانه های روبروی هم دیگر میکنیم و پایه کوتاه میبافیم .

یک مقدار الیاف داخل ماهی گذاشته ….

به همین شکل آخر بدن ماهی دوخته میشود و بسته میشود .

بافت دنباله ماهی

در این مرحله از بافت ماهی ، دنباله پشتی ماهی را نیز شروع به بافتن میکنیم .

بافت را برگردانده ، ۱۵ زنجیره میزنیم و از زنجیره ۱۵ تا اول را پایه کوتاه بافته …

حالا به پایه اول رج قبل با گره نامرئی بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم .

همه پایه ها از این رج به بعد را در حلقه پشتی میبافیم .

چهارده پایه کوتاه بافته ، ۱ پایه آخر را نمیبافیم و یک زنجیره میزنیم و بافت را بر میگردانیم .

۱ پایه کوتاه ( ۱۴ تا ) در حلقه پشتی هر گره رج قبل میبافیم و دوباره در پایه اول آخر بدن ماهی که بست زده بودیم گره نامرئی میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم و در حلقه پشت پایه های رج قبل تا یکی به اخر را پایه کوتاه میبافیم _ ۱۳ پایه

۱ زنجیره میزنیم و بافت را بر  میگردانیم و در حلقه پشتی گره ها پایه کوتاه میبافیم _ ۱۳ پایه

با گره نامرئی به پایه دوم آخر بدن ماهی بست میزنیم .

یک زنجیره میزنیم بافت را بر میگردانیم تا یکی به آخر پایه کوتاه در حلقه پشتی میبافیم ، ۱ زنجیره زده ، بافت را برگردانده ، دوزاده پایه در حلقه پشتی میبافیم و به پایه سوم آخر بدن بست میزنیم .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و یازده پایه کوتاه در حلقه پشت ببافید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و یازده پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید ، در سومین پایه آخر بدن بست بزنید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و ده پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید و

۱ زنجیره بزنید بافت را برگرداید و ده پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید . درچهارمین پایه اخر بدن بست بزنید .

۱ زنجیره بزنید و بافت را برگردانید و در حلقه پشتی ۹ پایه کوتاه ببافید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و در حلقه پشتی ۹ پایه کوتاه ببافید . در پنجمین پایه آخر بدن بست بزنید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و هشت پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید .

۱ زنجیره بزنید،  بافت را برگردانید  و در حلقه پشتی هشت پایه کوتاه ببافید . در پایه ۶ آخر بدن بست بزنید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و هفت پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید .

۱ زنجیره بزنید بافت را برگردانید و هفت پایه کوتاه در حلقه پشتی ببافید . دوباره در پایه ۶ آخر بدن بست بزنید .

دنباله این ماهی خوشکل را مشاهده میکنید …

بافت باله بالایی ماهی

بافت ماهی به باله بالایی رسید از ۲ سمت پهلوی ماهی کمی فشار میدهیم تا خط وسط بالای ماهی کمی مشخص شود .

میان رج هفت و هشت بالای ماهی قلاب را وارد میکنیم و نخ میگیریم .

۱ پایه کوتاه بافته …

به سمت دنباله ماهی پنج پایه کوتاه دیگر روی خط بالای ماهی میبافیم .

توجه کنید جایی که دنباله کوتاه تر قرار دارد بالای ماهی است .

دقیقا جایی باله بالیی ماهی را میبافیم که سمت کوچکتر دنباله است .

سه زنجیره میزنیم و بافت را بر میگردانیم .

روی پایه کوتاه ها ۲ پایه بلند میبافیم . ( روی هر پایه )

۳ زنجیره میزنیم و به پایه آخر با گره نامرئی بست میزنیم . نخ را میبریم و میان بافت پنهان میکنیم .

باله بالای ماهی را بافتیم .

بافت چشم ماهی

بافت چشم ماهی ساده است کافی است دو زنجیره بزنیم و در اولین زنجیره پنج پایه کوتاه ببافیم .

با گره نامرئی به اول رج بست میزنیم و نخ را میبریم .

مرکز چشم را مهره ای به رنگ سیاه میدوزیم .

حالا چشم ها را به ماهی میدوزیم .

بافت باله هایی پایینی ماهی

بافت باله های پایینی ماهی :  مانند باله بالیی نخ را میان ۲ رج وصل میکنیم و روی سطح چهار پایه کوتاه میبافیم .

توجه کنید باله های پایینی را در خط مرکز پایین بدن نمیبافیم ، باید میان دوبله سمت چپ و سم راست فاصله باشد .

سه زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم و ۱ پایه بلند در گره رج قبل میبافیم. ۲ پایه بلند در هر کدام از سه پایه بعدی میبافیم .

۲ زنجیره میبافیم و در پایه کوتاه آخر رج قبل بست میزنیم .

به همین ترتیب باله بعدی را ببافید.

انتهای کار نخ های اضافه را میان بافت مخفی کرده .

دوخت دهان ماهی

با نخ قرمز یا صورتی چند کوک بزنید به همین راحتی …

ماهی زیبای ما بافته شد

اگر دوست داشتید چشم های ماهی را ببافید از چشم عروسک آماده هم میتوانید استفاده کنید .

استفاده از تک رنگ بودن یا چند رنگ بودن ماهی به خود شما بستگی دارد اما دو رنگ یا تک رنگ زیبا تر میشود .

برای بافت ماهی از ۲ رنگ کاموا استفاده شده و برای چشم ها نیز چشم آماده

بافت ماهی برای استفاده جاکلیدی ( کاموای اسپرت )

چند نمونه دیگر ماهی بافت

ماهی شب عید که از بافت استفاده شده .

امیدوارم که از این آموزش قلاب بافی لذت برده باشید .