آموزش بافت جامدادی به شکل مداد

2021/02/16 0 By پارس بانو

بافت جامدادی مدادی شکل  که آموزش این مطلب است را میتوانید در هر اندازه ای که دوست دارید ببافید روش بافت آن را در ادامه خواهیم گفت ، یک کادوی خوشکل برای بچه ها که ممکن است آن ها را شاد کند . شما میتوانید از کامواهای مختلف حتی مکرومه استفاده کنید .

ضخامت کاموا هر چه بیشتر باشد تعداد رج های ما کمتر خواهد شد . با پارس بانو همراه باشید .

شروع بافت جامدادی

وسایل مورد نیاز برای بافت جامدادی به شکل مداد : در اصل برای بافت این جامدادی به پنج رنگ احتیاج داریم

  1. رنگ دلخواه برای نوک مداد
  2. رنگ چوب مداد
  3. رنگ بده مداد که میواند با رنگ نوک مداد یکی باشد
  4. رنگ نقره ای یا طلایی برای محل اتصال پاک کن مداد
  5. رنگ صورتی یا کالباسی برای پاک کن
  6. قلاب مناسب با نخ
  7. گیره، سنجاق قفلی یا تکه ای نخ برای نشانه گذاری

رج اول : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج دوم : روی پایه های رج قبل دو پایه کوتاه میبافیم ( دوازده پایه )

از این پس روی پایه کوتاه اول هر رج نشانه گذاری میکنیم .

رج سوم : شش بار ( ۱ پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۱۸ پایه

رج چهارم : شش بار ( دو پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۲۴ پایه

رج پنجم : شش بار ( سه پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۳۰ پایه

رج ششم : شش بار ( چهار پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه بلند میبافیم ) _ ۳۶ پایه

رج هفتم : شش بار ( پنج پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۴۲ پایه

رج هشتم : برای بافت رج هشتم جامدادی مدادی شکل » شش بار ( ۶ پایه کوتاه میبافیم و دو پایه کوتاه در ۱ پایه میبافیم ) _ ۴۸ پایه

بافت جامدادی تا به اینجا

رج نهم تا دوازدهم : همان ۴۸ پایه را میبافیم بدون افزایش

بافت کاسه ای شکل شده است

۱ بست میزنیم ، نخ را گره میزنیم و میبریم .

نخ نقره ای را وصل میکنیم .

این ۲ رج اول هر رج زنجیره میزنیم و در آخر بست میزنیم .

رج های سیزده و چهارده : روی هر پایه رج قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم .

رج پانزدهم : با هر رنگی که دوست داریم ترجیها نخ رنگ بدنه ۱ رج پایه کوتاه میبافیم .

رج شانزدهم :  تا ۲ پایه مانده به اخر پایه کوتاه میبافیم

رج هفدهم بافت جامدادی : ۱ زنجیره میزنیم کار را بر میگردانیم و در هر پایه رج قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم _ ۴۶ پایه

دو زنجیره میزنیم و به پایه اول رج بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم .

۱ پایه کوتاه در همانجا و روی ۲ زنجیره ۲ پایه کوتاه میبافیم .

این رج و رج دیگر پایه کوتاه ببافید و نخ را میبریم .

زیپ را به شکاف جامدادی کوک میزنیم .

۲ سمت پارچه زیپ را میسوزانیم ، اگر نیاز دیدید زیپ را ببرید .

زیپ را با نخ همرنگ میدوزیم .

نخ رنگ چوب مداد را وصل میکنیم و ۱ رج پایه کوتاه میبافیم .

شش بار ( شش پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم )

برای ۲ تا یکی کردن قلاب را وارد حلقه جلویی پایه اول میکنیم .

حالا وارد حلقه جلویی پایه دوم میکنیم ، نخ میگیریم .

از ۲ نخ اول روی قلاب رد میکنیم .

حالا از ۲ نخی که باقیمانده است هم رد میکنیم .

این رج ۴۲ پایه دارد ، ۱ رج دیگر ۴۲ پایه میبافیم .

شش بار ( پنج پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) ۳۶ پایه ، ۱ رج دیگر هم ۳۶ پایه میبافیم .

شش بار ( چهار پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) ۳۲ پایه ، ۱ رج ۳۲ پایه میبافیم .

 

شش بار ( سه پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) ( ۲۴ پایه ) ۱ رج ۲۴ پایه میبافیم .

نوک مداد جامدادی بافت

با رنگ نوک مداد :

شش بار ( دو پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) _ ۱۸ پایه ، ۱ رج ۱۸ پایه میبافیم

شش بار ( یک پایه میبافیم ، ۲ پایه را یکی میکنیم ) _ ۱۲ پایه ، ۱ رج ۱۲ پایه میبافیم

با سوزن تمام دانه ها را یکی میکنیم

اگر میخواهید مداد نوک تیز تر باشد ، ۱ رج ۲ تا یکی میکنیم و شش دانه مابقی را میدوزیم .

اگر دوست داشتید حلقه جاکلیدی را به زیپ وصل کنید

امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید بافت جامدادی برای ما خیلی لذت بخش و راحت بود .