روش بافت شال بهاری ( شال مجلسی )

2021/02/21 0 By پارس بانو

بافت شال بهاری یا شال مجلسی که امروز قصد بافتن آن را داریم به صورت مستطیلی است ، یک آموزش لذت بخش ساده دیگر ، امیدوارم که لذت ببرید .

آموزش بافت شال مجلسی بهاری

شما برای این که بتوانید همراه ما این شال را ببافید باید گره پفکی ، گره سلیمان ، بافت زنجیره و پایه کوتاه را بلد باشید .

شروع بافت

باید به پهنا و اندازه ای که فکر میکنید برای شال شما مناسب است گره سلیمان ببافید .

۱ گره پفکی میبافیم ، ۱ زنجیره میزنیم و ۱ گره سلیمان نیز میبافیم .

بین ۲ گره سلیمان که قبل از پفکی بافتید با پایه کوتاه وصل کنید . ۱ زنجیره بزنید . رج برگشتی ولی کار را بر نگردانید .

دوباره یک گره پفکی ، یک زنجیره و یک گره سلیمان بافته

با پایه کوتاه به بین ۲ گره سلیمانی بعدی متصل کنید . ۱ زنجیره بزنید .

تا انتهای رج یک گره پفکی ، یک زنجیره و یک گره سلیمان میبافیم و بین ۲ گره سلیمان بعد یک پایه کوتاه و یک زنجیره میزنیم .

در زنجیره اول بافت ۱ گره پفکی بافته .

۲ سمت شال ( منظور لبه های شال ) گره پفکی است .

کار را بر میگردانیم .

مانند رج قبل ۱ گره پفکی ، ۱ زنجیره و یک گره سلیمان میبافیم و بین گره سلیمان و گره پفکی رج قبلی پایه کوتاه و ۱ زنجیره میزنیم .

تا انتهای رج ۱ گره پفکی ، ۱ زنجیره و یک گره سلیمان میبافیم و میان گره سلیمان و گره پفکی رج قبل پایه کوتاه و ۱ زنجیره میزنیم.

با گره پفکی رج را به پایان میرسانیم  ، بافت را بر میگردانیم و مثل رج قبل میبافیم .

تا طول دلخواه بافت را ادامه میدهیم .

اگر دوست داشتید لبه هارا حاشیه بافی کنید .

رج آخر ۱ گره سلیمان میبافیم و بین ۲ گره سلیمان و پفکی رج قبل متصل میکنیم .

سه بار ( پنج زنجیره میبافیم و در همانجا پایه کوتاه میزنیم.

به همین شکل سه حلقه شکوفه مانند شکل میگیرد .

تا انتهای رج ۱ گره سلیمان و سه حلقه زنجیره را میبافیم .

به همین ترتیب لبه های طول شال که گره پفکی میباشد را میتوان حاشیه بافی کرد .

آموزش بافت شال بهاری مجلسی با فیلم