روش بافت گل برجسته ستاره ای شکل

2021/02/17 0 By پارس بانو

یک آموزش کوتاه و ساده از روش بافت گل برجسته ستاره ای شکل برای شما آماده کردیم که در ادامه میتوانید مشاهده کنید . از این گل بافتنی ستاره ای شکل  میتوان برای کلاه ، کوسن ، تزئین لباس ، گیره سر و … استفاده میشود .

وسایل مورد نیاز برای بافت گل برجسته ستاره ای شکل :

  • کاموا
  • مروارید
  • قلاب متناسب با کاموا

شروع بافت گل برجسته ستاره ای

شش زنجیره میزنیم و به زنجیره اول با گره نامرئی بست میزنیم تا حلقه شود .

۱ زنجیره میزنیم و داخل حلقه را با دوازده پایه کوتاه پر میکنیم . با گره نامرئی به پایه کوتاه اول بست میزنیم .

۱ زنجیره بزنید و همان جا ۱ پایه کوتاه ببافید .

قلاب را از مروارید رد میکنیم و نخ را از آن رد میکنیم .

۱ زنجیره زده …

۱ پایه دوبل در همان پایه رج قبل ببافید .

۱ پایه متوسط روی پایه دوبل بزنید .

هفت بار : نخ را دور قلاب می اندازیم ، از زیر پایه دوبل نخ میگیریم و ۲ تا یکی میکنیم .

به همین شکل هشت حلقه نخ روی قلاب داریم .

نخ را دور قلاب انداخته

از زیر مهره قلاب را رد میکنیم ، نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم ، تکرار میکنیم _ روی زنجیره زیر مهره ۲ پایه کوتاه میبافیم .

با قلاب نخ را از ۲ حلقه نخ روی قلاب رد میکنیم . ( در واقع ۲ تا یکی میکنیم )

۲ تا یکی را تا تمام شدن نخ های روی قلاب انجام میدهیم .

بافت ما به این صورت شده است .

۱ پایه چوبل روی پایه کوتاه بعدی رج قبل میبافیم.

۲ زنجیره میزنیم و ده بار ( نخ را دور قلاب می اندازیم ، از زیر پایه چوبل نخ میگیریم و ۲ تا یکی میکنیم ، مانند پایه کوتاه بافتن )

نخ را با قلاب از سه حلقه نخ اول رد میکنیم .

تا تمام شدن نخ های رو قلاب دو تا یکی کنید.

۱ زنجیره میزنیم و روی حلقه افقی میان ۲ حلقه عمودی بالای بافت گره نامرئی میزنیم .

روش بافت گره نامرئی بالای گلبرگ با فیلم

تا انتها گره نامرئی میبافیم سپس ۱ پایه کوتاه روی پایه بعدی رج قبل میزنیم .

به همین صورت

۱ زنجیره میبافیم .

پنج گلبرگ دیگر نیز مانند اولی میبافیم .

در انتها به پشت گلبرگ اول بست میزنیم .

نخ را محکم میکنیم و میبریم .

گل خوشکل ستاره ای هم بافته شد

نمای پشت گل بافت

یک بافت گل دیگر با کاموای آلیز موهر

یک گل برجسته ستاره ای دیگر با کاموای سفید