بافت جودانه

0 By parsbano
آموزش بافت رومیزی آناناسی در اینستاگرام بافندگی پارس بانو رایگان گذاشته شد 😍

@bafte.man ادرس اینستاگرام


رج اول یکی زیر یکی رو رج بعد جای دانه ها عوض میشود این دورج تکرار میشود .