بافت جودانه

2020/07/18 0 By parsbano

رج اول یکی زیر یکی رو رج بعد جای دانه ها عوض میشود این دورج تکرار میشود .