آموزش بافت فرشینه گل مانند

2021/02/21 0 By پارس بانو

بافت فرشینه گل که در ادامه آموزش آن را خواهیم گفت نیاز به کمی زمان و علاقه دارد که میتوانید برای خانه خود استفاده کنید اگر از یک کاموای ظریف برای بافت این فرشینه گل استفاده کنید میتوانید برای رومیزی هم بکار ببرید و به اندازه ای که دوست دارید گلبرگ ها را ببافید .

وسایل لازم برای بافت فرشینه گل

  • ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم نخ کتان Barbante Apolo espessura شماره ۶
  • قلاب شماره ۳٫۵

شروع بافت فرشینه : بافت مرکز گل

یک نکته این که بافت گلبرگ ها در این فرشینه به صورت جدا است .

رج ۱ :  سه زنجیره  و ۲۱ پایه بلند در حلقه جادویی میبافیم .

به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج ۲ : شش زنجیره میبافیم ، ۱ پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میزنیم .

تا اخر رج : سه زنجیره میبافیم ، یک پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میزنیم .

سه زنجیره میزنیم و در زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج ۳ : روی سه زنجیره را ۱ پایه کوتاه و دو زنجیره و چهار پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج پنج پایه بلند روی هر کدام از سه زنجیره ها میبافیم .

در زنجیره دوم اول رج بست میزنیم .

رج ۴ : پنج زنجیره میزنیم ، ۱ پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میزنیم .

تا انتهای رج : دو زنجیره میزنیم و ۱ پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

۳ زنجیره میزنیم و در زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج ۵ :

روی سه زنجیره را ۱ پایه کوتاه و دو زنجیره و سه پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج روی هر یک از سه زنجیره ها را چهار پایه بلند میبافیم .

در زنجیره دوم اول رج بست میزنیم

رج ۶ : شش زنجیره میزنیم ، دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج : سه زنجیره میزنیم ، دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی ۱ پایه بلند میبافیم .

سه زنجیره میزنیم و به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج هفت : روی سه زنجیره را ۱ پایه کوتاه و دو زنجیره و دو پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج روی هر یک از سه زنجیره ها را سه پایه بلند میبافیم .

در زنجیره دوم اول رج بست میزنیم .

رج ۸ : پنج زنجیره میزنیم ، یک پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج : دو زنجیره میزنیم ، یک پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی ۱ پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و به زنجیره دوم اول رج بست میزنیم .

رج ۹ :

روی سه زنجیره ۱ پایه کوتاه و دو زنجیره و دو پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج : سه پایه بلند روی هر یک از سه زنیجیره ها را میبافیم .

در زنجیره دوم اول رج بست میزنیم .

رج ۱۰ :

پنج زنجیره میزنیم ، دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

تا انتهای رج : دو زنجیره میزنیم ، دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی ۱ پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

خب تا به اینجا مرکز گل را بافتیم .

نقشه بافت مرکز فرشینه گل

بافت گلبرگ های فرشینه

روی زنجیره را پایه کوتاه میبافیم و به اندازه دلخواه زنجیره میزنیم .

گلبرگ ها باید هلالی شکل شوند .

حدود ۱۳۰ زنجیره در این نمونه بافته ایم و نواری را شکل داده ایم .

نخ را یک مقدار اضافه تر میبریم تا در صورت نیاز زنجیره بیشتر ببافیم .

روی ۲ زنجیره بعد نخ را وصل میکنیم .

هفت زنجیره میزنیم .

بافت را بر میگردانیم و روی نوار زنجیره ۱ پایه کوتاه میبافیم.

رج ۱ گلبرگ :

بافت را بر میگردانیم .

روی هفت زنجیره ، سه زنجیره و ده پایه بلند میبافیم.

روی زنجیره دو مرکز که نخ را وصل کرده بودیم ۱ پایه کوتاه و روی ۲ زنجیره بعد هم ۱ پایه کوتاه میبافیم .

رج ۲ : سه زنجیره میزنیم ، کار را بر میگردانیم ، ۱ پایه ببلند رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میزنیم .

سه دفعه : دو زنجیره میزنیم ، دو پایه را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

هفت زنجیره میزنیم و روی نوار زنجیره را پایه کوتاه میبافیم .

رج ۳ : سه زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم و روی هفت زنجیره را هشت پایه بلند میبافیم .

یک پایه بلند روی پایه بلند رج قبل میبافیم .

سه دفعه :دو زنجیره میزنیم و روی پایه بلند را پایه بلند میبافیم .

رج ۴ : سه زنجیره میزنیم ، کار را بر میگردانیم ، ۱ پایه بلند روی پایه بلند دوم رج قبل میبافیم .

دو دفعه : دو زنجیره میزنیم و روی پایه بلند را پایه بلند میبافیم .

دو دفعه : دو زنجیره میزنیم ، دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در بعدی پایه بلند میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و در زنجیره سوم اول رج قبل پایه بلند میبافیم .
هفت زنجیره میزنیم و روی نوار زنجیره را پایه کوتاه میبافیم.

رج های ذوج که پشت کار هستند ، سه زنجیره و ۱ پایه روی پایه دوم رج قبل میبافیم .

بعد از توربافی، هفت زنجیره و ۱ پایه کوتاه روی نوار زنجیره میبافیم .

رج های فرد نیز سه زنجیره و هشت پایه بلند روی هفت زنجیره و ۱ پایه بلند روی پایه رج قبل میبافیم و بعد توربافی انجام میدهیم .

توربافی را تا دو خانه مانده به آخر انجام میدهیم .

نقشه بافت گلبرگ

در صورتی که ما ۱ رج فرد و ۱ رج زوج را یک بلوک در نظر بگیریم ، در این  فرشینه ما پانزده بلوک بافته ایم .

تا زمانی که تعدادی خانه های توربافی در پایان بافت بلوک ۱۵ ، ۱۸ شود بافت گلبرگ را ادامه میدهیم .

به شکلی دیگر در رج ۳۰ گلبرگ به بیشترین پهنای خود خواهد رسید ، از این پس تعداد خانه ها کم میشود .

ولی باز هم میگوییم که تعداد رج ها به سلیقه شما بستگی دارد ، اگر دوست داشتید گل را کوچکتر ببافید .

نقشه بافت نوک گلبرگ

زمانی که رج آخر بلوک ۱۵ ام را بافتیم از دو سمت بافت کم میشود و منحنی میشود .

رج ۳۱ : سه زنجیره میزنیم و در پایه دوم رج قبل پایه بلند میبافیم .

توربافی را تا دو خانه به آخر انجام میدهیم .
رج ۳۲ : سه زنجیره میبافیم و در پایه دوم رج قبل پایه بلند میبافیم . توربافی را تا ۱ خانه مانده به آخر ادامه میدهیم .

در تصویر هم مشاهده میکنید که بافت تا زمان رسیدن خانه ها بعد هشت عدد ادامه پیدا میکند .

همانطور که در تصویر می بینید بافت تا رسیدن خانه ها به ۸ عدد ادامه می یابد.
بافت مانند رج ۳۱ و ۳۲ میباشد .

سمت راست یک خانه ۱ رج در میان حذف میشود و سمت چپ ۲ خانه ، ۱ رج در میان .

پنج زنجیره میزنیم و روی سه زنجیره اول رج قبل پایه کوتاه میبافیم .

بعد ۶ زنجیره میزنیم و روی سه زنجیره اول رج قبل پایه کوتاه میبافیم .

سپس هفت زنجیره میزنیم و روی سه زنجیره اول رج قبل پایه کوتاه میبافیم .

به همین شکل هفت زنجیره و پایه کوتاه میبافیم تا به پایین گلبرگ برسیم .

هفت زنجیره میزنیم و در خانه بعدی مرکز گل پایه کوتاه میبافیم .

زنجیره هایی که بافتیم حکم نوار زنجیره اول کار را دارد و گلبرگ بعدی را روی آن میبافیم .
مانند گلبرگ اول هفت زنجیره میزنیم ، بافت را بر میگردانیم و روی هفت زنجیره مرحله قبل پایه کوتاه میبافیم .

از این پس از رج ۱ گلبرگ بافت تکرار خواهد شد .

پانزده بلوک گلبرگ دوم را که میبافیم ، سه زنجیره پنج تایی ، شش تایی و هفت تایی نوک گلبرگ بافته نمیشود .

ما در این فرشینه ۱۸ گلبرگ داریم .

۱۷ گلبرگ را میبافیم .

بافت آخرین گلبرگ فرشینه گل

بعد از بافتن ۱۷ گلبرگ بافت ما این شکلی میشود .

در هر گلبرگ سه خانه مرکز استفاده شده است .

سه رج گلبرگ آخر را مانند بقیه میبافیم .

اول رج ۴ ، سه زنجیره میزدیم در اینجا دو زنجیره میزنیم ، روی نوار زنجیره ۱ پایه کوتاه میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم و بافت رج چهارم را ادامه میدهیم .

آموزش بافت این قسمت با فیلم

در کل رج های زوج که با سه زنجیره شروع میشود به همین روال گلبرگ آخر را به نوار زنجیره متصل میکنیم .

تا بلوک ۱۵ بافت و متصل کردن را ادامه میدهیم .

به خاطر داشته باشید بالای گلبرگ ها ( سمت چپ ) را به ترتیب پنج زنجیره ، شش زنجیره و هفت زنجیره بافته ایم و تا مرکز هفت زنجیره را ادامه داده ایم .

اما ما در اینجا از نوار زنجیره استفاده کردیم .

برای پنج و شش و هفت تایی هم از این نوار استفاده میکنیم .

به شکلی مانند همه رج های زوج روی ادامه نوار زنجیره پایه میزنیم .
اگر پس از بافت گلبرگ نوار زیاد شد ، آن را میبریم و گره میزنیم .

بافت حاشیه فرشینه گل

ابتدا نخ را به ۳ زنجیره سمت راست بالای گلبرگ وصل میکنیم

شش زنجیره میزنیم ، ۱ خانه را نمیبافیم و در بعدی پایه کوتاه میبافیم تا حلقه شود .

به همین شکل ادامه میدهیم تا به اول گلبرگ بعدی برسیم .

شش زنجیره که زدیم روی پایه بلند بلوک پانزدهم پایه کوتاه میزنیم .

دوباره شش زنجیره میزنیم ، ۱ خانه را نمیبافیم و در بعدی پایه کوتاه میزنیم .

به همین ترتیب

به همین شکل دور تا دور کار را زنجیره و پایه میزنیم .

به اول کار ( جایی که نخ متصل شده ) بست میزنیم .

۶ پایه کوتاه روی هر کدام از حلقه های شش زنجیره میبافیم .

خب آموزش بافت فرشینه گل هم تمام شد امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید اگر دوست داشتید میتوانید این بافت را با نخ مکرومه ببافید بسیار زیبا میشود .