آموزش بافت عروسک پرندگان خشمگین

2021/02/17 0 By پارس بانو

روش بافت عروسک پرندگان خشمگین یا همان angry birds بسیار آسان است ، شما برای بافت سر این عروسک باید یک توپ ببافید .

بافت عروسک سبز

شروع میکنیم به بافت همانطور که گفتیم کافی است برای سر یک توپ ببافیم .
۱ حلقه طلایی شش تایی بسازید . بایک سنجاق از همین اول بافت کنید تا هنگام شروع ، بافت گم نشود . مانند عکس سمت چپ .

۲ تا در هر زنجیره میبافیم ( تا به الان دوزاده زنجیره شد )

دو تا بافته در زنجیره ۳ ، دوتا در یکی بافته  و تا انتهای کار این کار را تکرار میکنیم . هجده زنجیره

سه تا بافته دوزنجیره در یکی ببافید ، یعنی در زنجیره ۴ تا انتهای رج تکرار کنید . بیست و چهار زنجیره شد

چهار تا بافته ۲ زنجیره در یکی ببافید تا انتهای رج تکرار کنید . سی زنجیره داریم .

پنج تا بافته ۲ زنجیره در یکی ببافید تا انتهای رج تکرار کنید . سی و شش زنجیره  داریم

شش تا بافته ۲ زنجیره در یکی ببافید تا انتهای رج تکرار کنید . چهل و دو زنجیره داریم .

در صورتی که مایل بودید عروسک را بزرگتر ببافید همین کار را ادامه دهید یعنی هفت تا یکی و هشت تا یکی و …..

حالا ما ۴۲ زنجیره داریم که پنج رج ساده میبافیم

حالا که کاسه سر به وسط آن رسیده است به روش بالا شروع به کم کردن بافت کنید ، یعنی هفت تا ببافید . یکی را جا بیاندازید تا آخر رج – مانند عکس سمت چپ

شش تا ببافید یکی جا بیاندازید تا انتهای رج

پنج تا ببافد یکی جا بیاندازید تا انتهای رج

چهار تا ببافید یکی جا بیاندازید تا انتهای رج

سه تا ببافید یکی جا بیاندازید تا انتهای رج

دو تا ببافید یکی جا بیاندازید تا انتهای رج

حالا که دهانه سر تنگ شده است داخل آن را پر کنید . از پنبه هم میشود استفاده کرد . یکی در میان بافته تا بسته شود . کور کنید .

بینی عروسک پرندگان خشمگین :

۱ حلقه شش تایی با رنگ سبز کم رنگ باید بسازیم . از اول بافت را با ۱ سنجاق مشخص کنید تا شروع بافت گم نشود .

۲ تا در هر زنجیره بافته ( ۱۲ زنجیره داریم )

دو تا بافته در زنجیره سوم تا در یکی ببافید و تا انتهای رج این کار را تکرار کنید . ( ۱۸ زنجیره )

رج آخر را بافت شلال بزنید ، کور کنید .

چشم های عروسک پرندگان خشمگین  :

حالا باید ۱ حلقه طلایی شش تایی با رنگ سفید بسازید و از اول بافت هم با یک سنجاق مشخص شود تا بافت گم نشود .

۲ تا در هر پایه ببافید ( ۱۲ پایه داریم ) سپس با نخ و سوزن به بدن وصل کنید .

گوش :

پنج زنجیره زده .

در هر کدام از ۲ دانه اول ۱ پایه کوتاه زده .

در دانه ۳ ، سه پایه بلند .

در دانه ۴ و ۵ ، هر کدام ۱ پایه کوتاه زده .

رج ۲ و ۳ و ۴ : در دانه ها ۱ پایه کوتاه زده .

رج پنج : ۱ رج شلال بافته

حالا با نخ و سوزن به بدن وصل کنید .

امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید .