آموزش بافت ساک خرید قلاب بافی با کفی گرد

2021/02/16 0 By پارس بانو

دوست دارید برای خرید هایی که میکنید یک کیف داشته باشید ، امروز آموزش بافت ساک خرید رو داریم که با قلاب بافته میشود ، حاشیه ساک را آناناسی میبافیم با پارس بانو همراه باشید تا یک آموزش ساده دیگر را به پایان برسانیم .

آموزش بافت ساک خرید

برای بافت ساک خرید از کاموای نسبتا ضخیم استفاده کنید اگر هم دوست داشتید از کاموای ۲ لا استفاده کنید .

وسایل مورد نیاز برای بافت ساک خرید

  • ۴۰۰ گرم کاموای کتان (۴۵۲ متر)
  • یک عدد قلاب شماره ۴
  • سوزن

نقشه بافت ساک خرید

رج اول : سه زنجیره و پانزده پایه بلند در یک حلقه جادویی میبافیم .

به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج دوم : سه زنجیره میزنیم و در همانجا ۱ پایه بلند میبافیم .

دو پایه بلند در هر پایه رج قبل میبافیم و به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج سوم : سه زنجیره میزنیم همانجا ۱ پایه بلند میبافیم ، ۱ پایه بلند در گره بعد میبافیم .

تا انتهای رج دو پایه بلند در ۱ پایه و ۱ پایه بلند میبافیم . _ ۱ در میان پایه اضافه میکنیم ، در پایان ۴۸ پایه

رج چهارم : ۲ در میان پایه اضافه میکنیم _ ۶۴ پایه

رج پنجم : سه در میان پایه اضافه میکنیم _ ۸۰ پایه

رج ششم : چهار در میان پایه اضافه میکنیم _۹۶ پایه

به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم و در گره بعد ۱ پایه کوتاه میبافیم .

رج هفتم : دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در سومی ۹ پایه بلند میبافیم . اینهاا پایه آناناسی هستند .

۲ پایه رج قبل را نمیبافیم و از سومی به بعد یازده پایه کوتاه میبافیم .

تاانتهای رج پنج بار دیگر ( دو پایه رج قبل را نمیبافیم و در سومی نه پایه بلند میبافیم . ۲ پایه رج قبل را نمیبافیم و از سومی به بعد یازده پایه کوتاه میبافیم .

پایه کوتاه های آخر ده تا میشود چون یکی را اول رج بافته ایم .

به پایه کوتاه اول رج بست میزنیم .

رج هشتم : روی پایه بلند اول بست میزنیم و چهار زنجیره میبافیم . هفت بار ( روی هر پایه بلند رج قبل ، ۱ پایه بلند و ۱ زنجیره میبافیم )

۱ پایه بلند روی پایه بلند آخر میبافیم .

پنج پایه کوتاه را نمیبافیم و روی ششمی ( دو پایه بلند ، یک زنجیره و ۲ پایه بلند ) میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و آناناسی را مانند قبل میبافیم ( ۱ پایه بلند روی پایه بلند و ۱ زنجیره )

روی ششمین پایه کوتاه ها هم نصف شهر ( ۲ پایه بلند ، یک زنجیره و دو پایه بلند ) میبافیم .

در آخر به زنجیره سوم اول رج بست میزنیم .

رج نهم : روی زنجیره پایه کوتاه میبافیم .

هفت بار ( سه زنجیره و روی ۱ زنجیره رج قبل ۱ پایه کوتاه میبافیم )

رج ۳ آناناسی این شکلی شده است

تا انتهای رج آناناسی ها به همین روال بافته میشود و بعد از هر آناناسی ، دو زنجیره میبافیم و روی زنجیره نصف شعر را ، نصف شعر میبافیم .

دو زنجیره میزنیم و آناناسی بعد …

بخش نصف شعر هم مانند ۲ رج قبل میبافیم .

به پایه کوتاه اول رج بست میزنیم .

رج ده و یازده  بافت ساک خرید

برای تور بافی آناناسی اول هر رج ۱ بست روی اولین زنجیره ، یکی روی دوم ، ۱ پایه کوتاه میبافیم .

و سه زنجیره و ۱ پایه کوتاه روی سه زنجیره رج قبل

به همین شکل در هر رج از توربافی آناناسی کم میشود

اول هفت تا ، سپس شش ، پنج و … تا یکی بشود .

رج دوازدهم : آناناسی چهار حلقه توربافی دارد

بجای نصف شعر ، روی زنجیره را ( دو پایه بلند ، ۱ زنجیره ، دو پایه بلند ، یک زنجیره و دو پایه بلند ) میبافیم .

رج سیزدهم : تعداد توربافیی در این رج سه تا میشود

روی هر یک از تک زنجیره ها نیم شعر میبافیم و میانشان ۱ زنجیره

( پس بعد نوک آناناسی ، دو زنجیره ، ( دو پایه بلند ، ۱ زنجیره و دو پایه بلند ) روی زنجیره اول بافته

سپس ۱ زنجیره میبافیم و ( دو پایه بلند ، ۱ زنجیره و ۲ پایه بلند ) روی زنجیره ۲ هم میبافیم .

حالا دو زنجیره و بالای آناناسی بعد

رج چهاردهم : در تصویر بالا  هم مشاهده میکنید تعداد حلقه زنجیره آناناسی دو تا میشود ، بعد از نیم شعر اول ، روی تک زنجیره را ( سه زنجیره ، یک پایه کوتاه و سه زنجیره ) میبافیم .

حالا نیم شعر دوم و بافت را ادامه میدهیم .

رج پانزدهم : ۱ زنجیره سه تایی بالای آناناسی  باقی میماند

زنجیره های میان نیم شعر ها هم سه تا میشود .

به اولین پایه کوتاه رج بست میزنیم .

رج شانزدهم : روی دو زنجیره دو بست و روی پایه بلند ها هم ۲ بست میزنیم .

روی زنجیره هم بست و برای شروع نیم شعر سه زنجیره میبافیم .

سه زنجیره های میان نیم شعر ها چهار تا میشود .

دیگر حلقه زنجیره سه تایی بالای آناناسی نداریم .

پس دو زنجیره ۱ پایه کوتاه روی سه زنجیره رج قبل و دو زنجیره میبافیم .
رج هفدهم :

آناناسی به طور کامل بسته شده است

۲ نیم شعر بالای آناناسی کنار هم بافته میشود و توربافی میان آنها پنج عدد میشود .

رج هجدهم : کل رج توربافی سه زنجیره است .

بالای آناناسی بسته شده هم سه زنجیره میبافیم .

هجده رج توربافی انجام میدهیم .

دهانه کیف را به چهار قسمت تقسیم میکنیم و نشانه گذاری میکنیم .

بین ۲ نشانه را توربافی میکنیم (  منظور یک چهارم دهانه )

ده حلقه در این جا بافته شده است

بافت را بر میگردانیم

۱ بست روی زنجیره و ۱ پایه کوتاه میبافیم .

تا انتهای رج توربافی را ادامه میدهیم _ ۹ حلقه

هر رجی که بافته شد بافت را بر میگردانیم  ، بست و پایه کوتاه  میزنیم و توربافی میکنیم .

در رج ها ۱ حلقه توربافی کم میشود تا به دو برسد .

بافت را بر میگردانیم

۱ بست و ۱ پایه کوتاه میزنیم .

دو زنجیره و ۱ پایه بلند روی حلقه اول و دو پایه بلند روی حلقه دوم میبافیم .

تا اندازه و طول مورد نظر ( کار را بر میگردانیم ، دو زنجیره و سه پایه بلند ) میبافیم .

نکته : طول بافته شده نصف طول بند میباشد

پس از بافتن ۱ چهارم های دیگر ( سه تا ) ۲ سر بند ها را بهم میدوزیم .

به همین ترتیب

درز مشخص نمیشود

سپس ۱ رج دور تا دور بافت را پایه کوتاه ببافید

میتوانید از قلاب شماره ۳ یا ۳٫۵ استفاده کنید که بهتر است

دو پایه کوتاه روی حلقه های سه زنجیره میبافیم .

روی دو زنجیره یا پایه بلند ها را برای بند دوزی : یک پایه کوتاه و میان هر ۲ رج را هم یک پایه کوتاه ببافید .

این بافت هم به انتها رسید ، اگر دوست داشتید میتوانید با منگوله کیف را تزئین کنید

فیلم آموزش بافت کیف خرید

اگر آموزش بافیلم برای شما آسان تر است میتوانید فیلم زیر را مشاهده کنید

امیدوارم از بافت کیف خرید قلاب بافی لذت برده باشید  ، موفق باشید