بافت مدل کج راه برجسته

2020/07/02 0 By parsbano

رج اول سه دانه اول را انتخاب کرده ابتدا میله راست را از رو داخل دانه سوم کرده ان را بافته و نخ را کشیده بعد دانه دوم را مثل دانه سوم بافته بعد دانه اول را بافته بعد سه دانه بعدی از زیر بافته میشود و دوباره مدل تکرار رج بعد دانه ها از رو بافته میشود .

رج سوم سه دانه اول را ساده از زیر بافته و سه دانه بعد را مثل رج اول میبافیم و مدل تکرار