بافت ظرف هفت سین

2020/12/09 0 By پارس بانو

بافتی که امروز آموزش میدهیم را میشود به عنوان بافت ظرف هفت سین در قلاب بافی در نظر گرفت همچنین میشود از این نوع بافت برای ظرف هایی چون شکلات خوری یا … استفاده کرد .

شروع بافت ظرف هفت سین

ابتدای کار ۱ حلقه جادویی زده ، دو زنجیره میبافیم و ۱ پایه بلند میزنیم .

پنج بار : سه زنجیره میبافیم دو پایه بلند ادغام شده میبافیم .

( ۱ پایه بلند ببافید اما دو تا یکی آخر را انجام دهید و نخ را روی قلاب نگه دارید ، پایه دوم هم به همین شکل ، بعد همه را یکی کنید )

سه زنجیره ببافید و یه زنجیره دوم ابتدای رج با گره نامرئی بست بزنید .

روی سه زنجیره ، یک گره نامرئی ببافید ، سه زنجیره یک پایه بلند ، دو زنجیره و دو پایه بلند ادغام شده ببافید ، سه زنجیره بزنید .

تا انتهای رج روی سه زنجیره رج قبلی ( دو پایه بلند ادغام شده ، سه زنجیره و دو پایه بلند ادغام شده ) بزنید .

سه زنجیره ببافید و در انتها به زنجیره سوم ابتدای رج گره نامرئی بزنید ،  به همین شکل روی سه زنجیره .
سه زنجیره و سه پایه بلند ببافید ، تا انتهای رج روی هر سه زنجیره رج قبلی چهار پایه بلند ببافید .

به زنجیره سوم اول رج گره نامرئی بزنید .

روی پایه بعد ، بین پایه دوم و سوم هم گره نامرئی بزنید .

پنج زنجیره ببافید و میان دو پایه بلند رج قبل یک پایه بلند بزنید .

تا انتهای رج دو زنجیره ببافید و میان هر دو پایه بلند رج قبل یک پایه بلند ببافید .

سپس با گره نامرئی به زنجیره سوم اول رج وصل کنید .

۱ گره نامرئی روی دو زنجیره بزنید .

سه زنجیره و دو پایه بلند ببافید .

تا انتهای رج روی دو زنجیره های رج قبل سه پایه بلند ببافید .
یه زنجیره سوم اول رج بست بزنید .

تا انتهای رج چهار زنجیره بزنید و میان سه پایه بلند رج قبل ، ۱ پایه کوتاه ببافید .

چهار زنجیره آخر را با گره نامرئی متصل کنید و ۱ گره نامرئی روی چهار زنجیره اول رج بزنید .

سه زنجیره ببافید و با سه پایه بلند گره حبابی بزنید .

(۳زنجیره و ۳ پایه بلند ادغام شده)

چهار زنجیره بزنید و روی چهار زنجیره رج قبلی ۱ گره حبابی چهار تایی بزنید .

(چهار بار پایه بلند ببافید و دو تا یکی آخر را نکنید ،سپس همه نخ ها را یکی کنید.)

تا انتهای رج یک گره حبابی و چهار زنجیره ببافید و به اول رج بست بزنید .

تا انتهای رج شش زنجیره ببافید و روی چهار زنجیره رج قبل پایه کوتاه بزنید .

شش زنجیره آخر را با گره نامرئی متصل کنید .

بافت حاشیه ظرف

سه پایه بلند ، شش زنجیره و پنج پایه بلند روی شش زنجیره ابتدای رج ببافید .

سپس با گره نامرئی به شش زنجیره بعد بست بزنید .

دو بار :

شش زنجیره ببافید و روی چهار زنجیره رج قبل پایه کوتاه بزنید ، مرحبه قبل را ببافید .

تا انتهای رج مرحبه قبل را تکرار کنید .

نخ را گره بزنید و ببرید ، دو سر نخ را میان بافت محکم میکنیم .
این هم بافت ظرف هفت سین زیبای ما .

آهار دادن و فرم دادن ظرف هفت سین

ابتدا باید در یک ظرف کمی چسب چوب شفاف شونده با کمی آب رقیق کنیم .سپس پشت کاسه ای را پلاستیک بکشیم

بافت خود را در چسب چوب و آب فرو میبریم تا کاملا آن را بگیرد .

حالا به آرامی روی کاسه میکشیم و مرتب میکنیم و یک لایه هم چسب چوب میزنیم .

زمانی که ظرف خشک شد از کاسه جدایش میکنیم .

و ظرف هفت سین ما آماده برای استفاده .

امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید .

هفت سین قلاب بافی کامل شد