بافت گل سینه قلاب بافی

2020/12/09 0 By پارس بانو

بافت گل سینه ای که امروز به شما آموزش خواهیم داد از ۱ غنچه ، ۲ برگ و ۱ گل تشکیل شده است ، البته از این گل میتوانید برای تزئیین بافت های مختلف و … هم استفاده کنید .

 

ابتدا برویم سراغ آموزش بافت گل سپس غنچه و برگ ، بافت گل تشکیل شده از چهار مرحله .

  1. مرکز گل
  2. گلبرگ های ردیف اول که نسبتا کوچکتر هستند
  3. گلبرگ های ردیف دوم که نسبتا بزرگتر هستند
  4. حاشیه بافی گلبرگ ها

نکته : بافت این گبرگ ها بافت تونسی است .

بافت مرکز گل سینه

اولین کاری که باید بکنیم این است که حلقه جادویی بزنیم .

سپس ۱ زنجیره میزنیم و شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم ، بعد با گره نامرئی به پایه کوتاه اول بست میزنیم .

۹ زنجیره زده از زنجیره ۸ تا اول در هر زنجیره ۲ پایه کوتاه میبافیم سپس روی همان پایه گره نامرئی میزنیم و دوباره ۹ زنجیره میبافیم و از زنجیره ۹ در هر زنجیره دو پایه کوتاه میبافیم .

دوباره مرحله قبل را برای پایه کوتاه ها تکرار کنید ، بدین شکل که پرچم های وسط گل ۱۲ عدد خواهد بود .

حالا نخ را گره میزنیم و میبریم .

بافت گل سینه

حالا نوبت گرد بافی است :

حلقه جادویی میزنیم ، یک زنجیره میبافیم ، در حلقه شش پایه کوتاه میزنیم ، رج بعد در هر گره دو پایه کوتاه میبافیم ، رج بعد ۱ در میان پایه اضافه میکنیم ، رج بعد دو در میان تعداد دانه ها ۲۴ میشود .

هشت زنجیره میزنیم با بافت تونسی از زنجیره ۷ به بعد نخ میگیریم ، روی قلاب هشت نخ خواهیم داشت .

اندازه گلبرگ ها با توجه به سلیقه خود میتوانید کم و زیاد کنید به طور مثال با ده زنجیره شروع میکنیم .

هشت نخ روی قلاب خواهیم داشت . از زنجیره اول که زده بودیم نخ میگیریم و در هشت مرحله ۲ تا ۲ تا میبافیم .

رج ۲ : چهار بار از حلقه پشت گره های رج قبل نخ میگیریم .

پنج نخ روی قلاب خواهیم داشت .
در چهار مرحله دانه ها را میبافیم و ۲ تا یکی میکنیم .

رج ۳ : مانند رج ۱ هفت دانه را میبافیم ، از حلقه پشت چهار دانه رج قبل و سه دانه رج اول نخ میگیریم ، نخ های روی قلاب هشت تا میشود .

نخ را از همان پایه میگیریم و ۲ تا یکی ۲ تا یکی میبافیم .

رج ۴ و ۵ را مانند رج ۲ و ۳ میبافیم .

در حلقه پشت گره های رج قبل با بافت نامرئی بست میزنیم .

نخ به مرکز گل می رسد.

۲ پایه کوتاه میزنیم و ۱ گره نامرئی میزنیم .

هشت زنجیره میزنیم و گلبرگ بعد را میبافیم .

شش گلبرگ دیگر میبافیم ، نخ را گره میزنیم و میبریم .

به همین ترتیب گلبرگ ها در ردیف داخل کوچکتر بافته شد .

مانند همان روش قبل برای بافت گلبرگ های بزرگتر جلو میرویم تنها تفاوتی که وجود دارد این است که بجای هشت زنجیره ده زنجیره میزنیم .

رج دو بجای چهار دانه ، شش دانه ببافید .

رج چهار مانند رج سوم ببافید .

رج پنج مانند رج دوم و رج شش مانند رج چهارم .

مانند تصویر مرکز گلبرگ ها روی هم قرار میگیرند .

بافت  حاشیه نیازمند سیم گلسازی است تا گل ما شکل بهتری داشته باشد .

روی پایه کوتاه اول نخ را میان دو گلبرگ وصل میکنیم و گره نامرئی میزنیم ، سیم روی قلاب قرار میگیرد تا میان بافت مخفی شود . یک گره نامرئی هم روی پایه بعد میزنیم .

۱ پایه کوتاه روی هر گره گلبرگ میبافیم .

۲ پایه کوتاه دیگر در گره آخر میبافیم .

شش بار یک پیکوت میزنیم و ۲ پایه کوتاه میبافیم .

سمت دیگر گلبرگ را هم پایه کوتاه میبافیم .

۱ گره نامرئی روی پایه کوتاهی که گلبرگ بافته شده است میزنیم تا یکم گلبرگ ما شکل جمع شده بگیرد .

بازدید سایت

به همین شکل گلبرگ های دیگر را حاشیه بافی میکنیم و سه قسمت را روی هم میدوزیم .

بافت غچه گل سینه

۳۳ زنجیره میزنیم و چهار رج پایه کوتاه میبافیم .

هفت زنجیره میزنیم و از یکی به اخر تا اول از هر زنجیره نخ میگیریم و روی قلاب نگه میداریم .

از تمام پایه زیر زنجیره ها ( پایه اول رج ) نخ میگیریم و ۲ تا یکی ۲ تا یکی میبافیم . ۱ رج تونستی بافته شد .

از حلقه پشتی گره های رج قبلی نخ میگیریم و روی قلاب نگه میداریم ، از پایه اول نخ میگیریم و ۲ تا یکی میکنیم .

( در ۱  پایه دو رج تونسی بافته شد)

هر ۲ رج تونستی را در ۱ پایه میبافیم .

هشت رج ببافید .

بعد ۱ گره نامرئی روی حلقه پشتی هر گره رج ۸ ببافید .

۱ پایه کوتاه و ۱ گره نامرئی ببافید .

سپس بافت گلبرگ بعدی را با هفت زنجیره شروع میکنیم .

به همان شکل گلبرگ ۲ را میبافیم .

سه گلبرگ دیگر هم ببافید.

آن نخ که برای حاشیه بافی گل انجام داده بودیم را به پایه بعدی گلبرگ ۵ متصل میکنیم .

۱ گره نامرئی و ۹ زنجیره میبافیم .

۱ رح تونستی میبافیم و در حلقه پشت گره های تونسی ، گره نامرئی میبافیم . ( ۱ پرچم بافته شد )

۱ پایه کوتاه و ۱ گره نامرئی میبافیم ، ۹ زنجیره میزنیم و ۱ پرچم دیگر هم میبافیم .
سه پرچم دیگر هم میبافیم .

پرچم ها را میتوانی با رنگ گلها ببافیم .

سپس باید از سمت پرچم ها بافت را بپیچیم .

پرچم های غنچه راست به رنگ گلبرگ ها میباشد .

گلبرگ ها را میتوانیم شکل بدهیم و همچنین از هم باز کنیم مانند غنچه ای که در سمت چپ مشاهده میکنید .

نقشه بافت غنچه مانند این عکس میباشد

میان گلبرگ ها ۱ پایه کوتاه بزنید ، ۱ گره نامرئی هم قبل زنجیره های شروع گلبرگ

هر ۲ رج  را در ۱ پایه میبافیم

بافت کاسبرگ و ساقه غنچه گل سینه

برای اینکه غنچه باز نشود دور آن را نخ بپیچید.

سیم گلسازی را از پایین غنچه رد کنید .

۲ سر سیم پایین غنچه را چند دور بپیچید .

اضافی سیم را ببرید چرا که باید ۲ سر سیم هم اندازه باشد .

یک حلقه جادویی برای کاسبرگ بزنید و داخل آن شش پایه کوتاه ببافید .

زج ۲ در هر گره دو پایه کوتاه ببافید .

رج بعد ۱ در میان در هر گره دو پایه کوتاه ببافید . تعداد دانه ها ۱۸ عدد میباشد .

شش رج ۱۸ دانه را بدون افزایش ببافید .

سه بار به شکل پایین ببافید :

یک پایه کوتاه ، یک پایه متوسط ، یک پایه بلند ، یک پایه دوبل ، یک پیکوت ، ۱ پایه دوبل کنار دوبل قبلی ، ۱ پایه بلند ، ۱ پایه متوسط

نخ را میبریم و محکم میکنیم .

برای اینکه انتهای غنچه درون کاسبرگ قرار گیرد سیم را از کاسبرگ رد میکنیم .

حالا باید دور سیم را پایه کوتاه ببافیم .

بافت برگ گل سینه

۲۶ زنجیره برای بافت برگ میبافیم .

باید در زنجیره ۲۴ تا ۲۱ پایه کوتاه بزنیم ، چهار تا

سه پایه متوسط ، ده پایه بلند ، یک پایه متوسط و شش پایه کوتاه ببافید .

بافت سمت دیگر زنجیره ها را روی سیم انجام بدهید .

سه پایه کوتاه و ۱ زنجیره ببافید .

دوپایه بلند و دو زنجیره ببافید.

۱ گره نامرئی در همان مکان که پایه بلند دوم را زدید ببافید .

۱ پایه کوتاه زده

یک زنجیره میزنیم ، یک پایه بلند ، یک پایه دوبل ، سه زنجیره میبافیم و در کنار پایه دوبل گره نامریی میزنیم .

دو بار :

یک پایه کوتاه ، ۱ زنجیره ، یک پایه بلند ، یک پایه دوبل ، یک پایه سوبل ، چهار زنجیره  و ۱ گره نامرئی کنار پایه سوبل ببافید .

یک پایه کوتاه ، یک زنجیره ، یک پایه بلند ، یک پایه دوبل ، سه زنجیره میبافیم ، در کنار پایه دوبل گره نامرئی میزنیم .

یک پایه کوتاه ، یک زنجیره ، دو پایه بلند ، دو زنجیره میبافیم ، کنار پایه بلند دوم گره نامرئی میزنیم .

یک پایه کوتاه میبافیم ، در حلقه دوم زنجیره ۲ پایه کوتاه ، یک پیکوت و دو پایه کوتاه میبافیم .

۱ پایه کوتاه میزنیم .

سمت دیگر برگ را قرینه این سمت میبافیم .

در آخر کار روی دو سیم را پایه کوتاه میزنیم .

مانند این

آخر سیم ها را حلقه کوچک کنید تا پایه کوتاه ها باز نشوند .

همچنین میتوان از پایه کوتاه برا داخل حلقه هم استفاده کنید .
۱ برگ و ۱ غنچه دیگر یا به تعداد دلخواه ببافید و گل آرایی کنید .

نقشه برگ

بافت با زنجیره به رنگ آبی شروع میشود و سپس پایه ها که به رنگ سبز نمایش داده شده است ، بافته میشوند .

دالبر های یک سمت برگ با رنگ قرمز نمایش داده شده ، امیدوارم که از این بافت زیبا لذت برده باشید و برای شما مفید بوده باشد .