قلاب بافی آموزش بافت گل

2020/12/09 0 By پارس بانو

در بافت گل که آموزش آنرا در این مطلب خواهیم گفت ۳ ردیف گلبرگ بافته شده است که با سوزن  وصل میشوند . ما برای تمام دسته بندی بافت ها از جمله لباس ، کیف ، عروسک  این مطلب را قرار دادیم چرا که در همه زمینه ها میشود از این بافت برای تزئیین استفاده کرد .

رنگ بندی تاثیر بسیار زیادی بر نمای گل دارد ، همراه پارس بانو باشید تا بافت این گل را مشاهده کنیم .

شروع بافت گل

با پیچاندن قلاب گره شروع را میزنیم .

ابتدا ۶ زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم .

هفت زنجیره میزنیم .

در زنجیره ۴ و ۵ و ۶ پایه بلند میبافیم .

در زنجیره هفت ۱ پایه کوتاه میبافیم .

با بافت نامرئی یا مخفی به داخل حلقه وصل میکنیم .

به همین شکل ۱ گلبرگ آماده داریم .

۶ گلبرگ هم مانند همین روشی که گفتیم ببافید و آماده کنید .

نخ را محکم میکنیم و میبریم .

گل کوچکی که مشاهده میکنید در تصویر ردیف وسط گل ما را تشکیل میدهید .

با یک رنگ دیگر هفت زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم

سیزده زنجیره میزنیم و از زنجیره ۴ تا یکی به اخر پایه بلند میبافیم . در کل ۹ پایه بلند .

سپس ۱ پایه کوتاه و در حلقه بافت نامرئی میزنیم .

۶ گلبرگ دیگر هم به همین شکل

شروع بافت ردیف دوم گلبرگ ها

روی گره یک تا ده پایه کوتاه میزنیم .

۱ پایه کوتاه در فضای میان زنجیره و پایه بلند میبافیم ، با ۳ زنجیره پیکوت میزنیم .

۳ پایه کوتاه و دوباره با ۳ زنجیره پیکوت میبافیم .

۳ پایه کوتاه ، ۱ پیکوت با ۳ زنجیره میبافیم .

بعد پایه کوتاه را تا آخر گلبرگ ادامه میدهیم .

به حلقه مرکز با بافت مخفی متصل میکنیم و رج ۲ همه گلبرگ ها را به همین شکل میبافیم .

با یک رنگ دیگر یک ردیف گلبرگ دیگر میبافیم .

۳ ردیف گلبرگ داریم که روی هم قرار میدهیم و با سوزن میدوزیم .

از مهره میتوان برای وسط گل استفاده کرد با میتوانید با قلاب ببافید .

فیلم آموزش بافت گل قلاب بافی