home بافندگی آموزش بافت جوراب بچگانه با قلاب

آموزش بافت جوراب بچگانه با قلاب

2020/12/08 / 0 / Posted by پارس بانو

بافت جوراب قلاب بافی که در این صفحه  قرار داریم یک بافت ساده است ، بافتی که برای بچه ها مناسب میباشد . همچنین شما میتوانید این روش بافت جوراب بچگانه  را برای افراد بزرگسال هم بکار ببرید .

شروع بافت جوراب بچگانه

این جوراب با دورنگ بافته میشود ، اگر تصمیم گرفتید برای بزرگسال ببافید کافی است تعداد زنجیره های شروع را به اندازه پنجه پا در نظر بگیرید .

این بافت و جوراب که آموزش خواهیم داد با ۱ بیضی برای پنجه پا شروع شده است .

بافت سر پنجه بافت جوراب بچگانه

ابتدای کار باید هفت زنجیره زده و بعد از زنجیره دوم به بعد پایه کوتاه بافته شود .

۲ پایه کوتاه در همین زنجیره میبافیم ; در پایان سه پایه کوتاه در زنجیره اول رج

پنج پایه کوتاه سمت دیگر زنجیره ها میبافیم .

در زنجیره آخر سه پایه کوتاه میبافیم و اول بافت با گره نامرئی بست میزنیم .

۱ زنجیره میزنیم و پنج پایه کوتاه میبافیم .

سه بار ۲ پایه در ۱ پایه میبافیم

سمت دیگر هم پنج پایه کوتاه و سه بار ۲ پایه کوتاه در یکی میبافیم .

به اول رج با گره نامرئی متصل میکنیم .

چهار رج روی هر گره ۱ پایه کوتاه میبافیم .

نوک پنجه جوراب

نوک پنجه جوراب ۲ لایه و بسته است

بافت بدنه جوراب

حالا باید نخ دیگر را وصل کنیم نخ رنگ دوم ، ۱ زنجیره میبافیم و سپس در همانجا ۱ پایه ساده ( یا پایه متوسط ) میبافیم .

تمام رج باید پایه ساده بافته شود .

سپس با گره نامرئی به اول رج بست میزنیم .

شش رج دیگر به همین شکل میبافیم .
نخ را میبریم .

بافت ما ۲۲ دانه میباشد .

ده تا از آن برای بافت پاشنه استفاده میشود .

بافت پاشنه جوراب

سپس رنگ دیگر را به دولای یک سمت جوراب متصل کنید  ، ۱ زنجیره بزنید و در همان نقطه ۱ پایه کوتاه ببافید .

حالا در ۹ گره بعد ، هر کدام ۱ پایه کوتاه ببافید .

عکس ۱۲

۱ زنجیره بزنید و کار را بر گردانید .

حالا در گره بعد تا اتمام رج ، پایه کوتاه ببافید . در پایان ۹ پایه کوتاه

سپس کار را بر گردانید و در گره بعد تا پایان پایه کوتاه ببافید . در پایان ۹ پایه

به همین شکل هر رج ۱ پایه کم میشود .

بافت را ادامه داده تا دانه ها پنج تا بشود .

حالا نخ را میبریم .

بافت ساق جوراب

حالا ۱ زنجیره با رنگ آبی میزنیم ، در همان نقطه ۱ پایه ساده بافته شود .

۹ پایه ساده میبافیم و بعد ۲ پایه را یکی کرده .

۱ پایه میبافیم ، دانه را روی قلاب نگه میداریم ، پایه بعد را بافته و همه را یکی کرده .

یازده پایه ساده ببافید .

۲ تا یکی میکینم و با گره نامرئی به اول رج متصل میکنیم .

به همین شکل دو دانه در پایان کم شده است .

رج بعدی نیز ۹ تا ببافید و دو تا یکی کنید .

ده تا ببافید و دو تا یکی کنید .

به اول رج با گره نامرئی بست بزنید .

رج بعدی روی هر گره ۱ پایه ساده ببافید .

بافت حاشیه جوراب

حالا رنگ دیگر را متصل میکنیم و دو زنجیره میزنیم در پایه ۳ گره نامرئی میبافیم .

تا انتها اینکار را تکرار میکنیم  .

خب حاشیه بالای جوراب را بافتیم .

در تصویر جوراب بچه گانه ای که بافتیم را مشاهده میکنید .

چند نکته برای بافت جوراب بچه گانه و حتی بزرگسال با قلاب

برای پنجه میتوان از بافت دایره بجای بیضی استفاده کرد.

میتوانید در عکس پایین یک نمونه از این روش را مشاهده کنید .

بدنه جوراب میتواند به هر مدلی که دوست داشتید و بافتید باشد اگر نخواستید میتوانید از دورنگ استفاده کنید .

پاشنه پا در مدل بالا به شکل مستطیل راسته بافته شده است سپس تا کرده شده و با قلاب به همدیگر متصل شده است .

و بعد مانند مدل اول دور تا دور جوراب بافته شده است .
بالای جوراب کشباف است . یعنی پایه برجسته از رو و پشت

مدل بافت :

رنگ صورتی میان ۲ پایه متصل شده ، سه زنجیره و ۱ پایه کوتاه میان پایه بلند ۳ و ۴ و تا انتهای رج تکرار

رج بعدی روی زنجیره ها سه پایه بلند بافته میشود .

رج ۱ و ۲ تکرار میشود .

جوراب های دخترانه را میتوانید در بالای جوراب حاشیه بافی انجام دهید .

جوراب ۳ رنگ

پاشنه جوراب در مدل بالا مانند پاشنه پاپوش زنانه است که آموزش داده بودیم .

به این شکل که تعدادی دانه وسط را بافته و در رج های رفت و برگشت ۱ دانه از طرفین را میبافیم تا حالت کاسه ای بگیرد .

برای مدل بافت :

۱ زنجیره و ۱ پایه کوتاه در گره بعدی نه گره بعد میزنیم ….. تا پایان رج این کار را تکرار میکنیم

در رج بعدی ۱ پایه کوتاه روی پایه کوتاه ۲ رج قبلی میزنیم و ۱ زنجیره میبافیم .

پس باید زنجیره بالای پایه کوتاه رج قبلی قرار بگیرد .

بدین صورت شکل بافت زنجیره و پایه کوتاه تکرار میشود .

اگر دوست داشتید میتوانید در هر رج از یک رنگ به دلخواه خود استفاده کنید و ببافید .