بافت عروسک جغد خوابالو

2021/02/19 0 By پارس بانو

آموزش بافت عروسک جغد خوابالو امروز در لیست آموزش عروسک بافی پارس بانو قرار میگیرد . عروسکی بسیار بامزه که میتواند کودکان را خوشحال کند و ما امروز در این مطلب آن را آموزش میدهیم .

شروع بافت عروسک جغد خوابالو

ما برای شروع بافت نیاز داریم به کاموا هایی با رنگ های آبی، سبز، سفید ، زرد، صورت و سیاه  .

بافت بدن عروسک جغد خوابالو

رج ۱ : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج ۲ : ۲ پایه کوتاه در هر پایه رج قبل میبافیم . ( دوازده پایه کوتاه )

رج ۳ : یکی در میان اضافه میکنیم . یعنی ۱ پایه کوتاه میبافیم در گره بعد دو پایه کوتاه میبافیم . در پایان ۱۸ پایه کوتاه

رج ۴ : دو در میان اضافه میکنیم . ( ۲۴ پایه کوتاه )

رج ۵ : سه در میان اضافه میکنیم . ( ۳۰ پایه )

رج ۶ : چهار در میان اضافه میکنیم . ( ۳۶ پایه )

رج ۷ : پنج در میان اضافه میکنیم . ( ۴۲ پایه )

رج ۸ : شش در میان اضافه میکنیم . ( ۴۸ پایه )

رج ۹ : ۷ در میان اضافه میکنیم . ( ۵۴ پایه )

رج ۱۰ : چهار پایه میبافیم ، پنج دفعه ۸ در میان دانه اضافه میکنیم ، چهار پایه میبافیم . (۶۰ پایه)

رج ۱۱ تا ۲۰ را بدون افزایش ۶۰ پایه میبافیم .

سپس باید تنه را با الیاف پر کنیم .

رج ۲۱ : سیزده در میان دانه کم میکنیم . رج بعد ۵۶ دانه را میبافیم .

رج ۲۳ : شش دانه میبافیم سه بار ۱۲ در میان کم میکنیم . ۶ دانه میبافیم .

رج ۲۴ : ۵۲ دانه میبافیم .

رج ۲۵ : یازده در میان کم میکنیم .

رج ۲۶ و ۲۷ : ۴۸ دانه میبافیم .

رج ۲۸ : پنج دانه میبافیم ، سه بار ۱۰ تا در میان کم میکنیم . پنج دانه میبافیم .

رج ۲۹ و ۳۰ : ۴۴ دانه را میبافیم .

دوباره الیاف میگذاریم و بالای کار را مانند زیر میدوزیم .

بدن عروسک بافتنی جغد مانند تصویر پایین شده است

بافت بال عروسک جغد خوابالو

رج ۱ : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج ۲ : ۲ پایه کوتاه در هر پایه رج قبلی میبافیم . ( ۱۲ پایه کوتاه )

رج ۳ : ۱ در میان اضافه میکنیم . ۱ پایه کوتاه میبافیم در گره بعد دو پایه کوتاه میبافیم . در کل ۱۸ پایه کوتاه

رج ۴ : دو در میان اضافه میکنیم . ( ۲۴ پایه کوتاه )

رج ۵ : سه در میان اضافه میکنیم ( ۳۰ پایه )

رج ۶ : دو پایه میبافیم ، پنج بار ۴ در میان دانه اضافه میکنیم و دو پایه میبافیم . ( ۳۶ پایه کوتاه )

آن یکی بال را هم میبافیم .

بین رج ۱۹ و ۲۰ بدن بال ها را میدوزیم .

سه دانه از پایه کوتاه های بال را به سه پایه کوتاه بدن میدوزیم .

عروسک جغد خوابالو تا به اینجا

بافت چشم های عروسک جغد خوابالو

رج ۱ : شش پایه کوتاه در حلقه جادویی میبافیم .

رج ۲ : ۲ پایه کوتاه در هر پایه رج قبل میبافیم . (۱۲ پایه کوتاه)

رج ۳ : یکی در میان اضافه میکنیم ( ۱ پایه کوتاه میبافیم در گره بعد دو پایه کوتاه میبافیم . در پایان ۱۹ پایه کوتاه )

رج ۴ : دو در میان اضافه میکنیم . ( ۲۴ پایه کوتاه )

رج ۵ : سه در میان اضافه میکنیم ( ۳۰ پایه )

از پشت کار چشم ها را روی بدن میگذاریم و میدوزیم .

چشم های عروسک با این کار برجسته تر دیده میشوند .

میان رج های ۱۷ و ۲۵ بدن ، چشم های عروسک  دوخته میشوند .

خط چشم را میدوزیم .

بافت نوک عروسک جغد خوابالو

۲ زنجیره میزنیم و سه پایه کوتاه در زنجیره اول میبافیم .

۱ زنجیره میزنیم ، کار را بر میگردانیم . در همانجا ۱ پایه کوتاه و سه پایه کوتاه در گره های بعد میبافیم .(چهار پایه )

۱ زنجیره میزنیم و کار را بر میگردانیم .

رج سه و چهار همان چهار دانه را میبافیم .

نوک را میان رج ۱۵ تا ۱۸ بدن و میان چشم ها میدوزیم .

روی بدن را به حالت ۸ کوک بزنید.

از این عروسک برای اتاق خواب کودک و همچنین آویز میشود استفاده کرد .

امیدوارم که لذت برده باشید از این آموزش .